KHORDA AWESTA

GAHY – MODLITWY NA KAŻDĄ
PORĘ DNIA

Gahy to modlitwy – manthry przeznaczone do codziennej recytacji w ciągu doby poświęcone pięciu potężnym wspierającym Jazatom, których opiece się oddajemy ze względu na to, że są strażnikami pomyślności w tym czasie.

PIĘĆ GĀHÓW KTÓRE MOŻESZ CZYNIĆ ODDZIELNIE

To znaczy odmawiać w skróconej wersji (Tekst awestyjski – w tłumaczeniu oznaczone innym kolorem)

w czas Hawan Gah

Hāvanēe ashaone ashahe rathwe, yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha. Savanghee Vīsyāicha ashaone ashahe rathwe, yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

w czas Rapithwan Gah

Rapithwinai ashaone ashahe rathwe, yasnaicha, vahmaicha khshnaothrāicha frasastayaēcha. Fradat-fshave zantumāicha ashaone ashahe rathwe, yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

w czas Uzirin Gāh

Uzyerinai ashaone ashahe rathwe, yasnaicha vahmaicha khshnaothrāicha frasastayaēcha. Fradat-virai dakhyumaicha ashaone ashahe rathwe, yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

w czas Aiwisruthrem Gāh

Aiwisrūthremai aibigayai ashaone ashahe rathwe, yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha. Fradat-vispam hujyaitee zarathushtrotemāicha ashaone ashahe rathwe, yasnaicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha

w czas Uszahen Gah

Ushahināi ashaone ashahe rathwe, yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha. Berejyai nmanyāicha ashaone ashahe rathwe, yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

Havan Gah

 1. [Ku] zadowoleniuAhura Mazdy!

Aszem Vohu (x3)

Havan Gah

 1. [Ku] zadowoleniu Ahura Mazdy!

Aszem Wohu (x3)

Wyznaję, że jestem czcicielem Ahura Mazdy,
wyznawcą Religii ogłoszonej przez proroka Zaratusztrę,
wyrzekającym się Dewów oraz wyznawcą prawa i nauk Pana [naszego] Ahury.

W czas świętego i nieskazitelnego Hawana1, w którym działanie Sawangi2 i Wisija3 odbywa się i trwa dla upodobania i przyjemości, Ahura Mazdy – Chwalę ich i wielbię prosząc o opiekę.

Hāvanēe ashaone ashahe rathwe, yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha. Savanghee Vīsyāicha ashaone ashahe rathwe, yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

2. Poprzez zjednanie Jazata Mitry4, władcy bezmiernych pastwisk, o tysiącu uszu i dziesięciu tysiącach oczu, którego imię wymawiamy (aoxtô-nâmanô)5 Ramana6 Khwastra7, dla nich nasza modlitwa; uwielbienie, cześć błaganie [i] pochwała.

8Zaotar9 winien wtedy rzec: Jata Ahu Wairjo. Aszawanowie10 powinni wtedy rzec: Atha Ratusz Aszat Czit Chacza.

3. Wielbimy Ahura Mazdę, uświęconego Aszą mistrza Aszy. Wychwalamy także Zaratusztrę, obdarzonego Aszą mistrza Aszy. Oddajemy cześć Frawaszi (geniuszowi i duchowi) obdarzonego Aszą Świętego Zaratusztry. Poświęcamy nasze modlitwy, obdarzonym łaską Aszy Łaskawym Nieśmiertelnym11.

4. Czcimy obdarzone Aszą, dobrych, potężnych, świętych Frawaszi, materii i duchów12. Czcimy najskuteczniejszego z mistrzów, najaktywniejszego z Jazatów i najbardziej godnego z mistrzów Aszy który najlepiej potrafi osiągnąć cel, jakim jest satysfakcja (i szczęście), które jest uświęcone Aszą,

5. Oddajemy cześć Havanowi, obdarzonego Aszą osądzającemu zgodnie z Aszą,
Oddajemy cześć Haurwatat,
obdarzonej Aszą osądzającej zgodnie z Aszą,
Oddajemy cześć Ameretat, obdarzonej Aszą osądzającej zgodnie z Aszą,
Oddajemy cześć pytaniom Ahuryjskim13, obdarzonym Aszą osądzającym zgodnie z Aszą,
Oddajemy cześć Religii Ahura Mazdy, obdarzonej Aszą osądzającej zgodnie z Aszą,
Oddajemy cześć Jaśnie Haptanghaiti14, obdarzonej Aszą osądzającej zgodnie z Aszą,

6. Oddajemy cześć Sawangi i Wisija, obdarzonym Aszą osądzającym zgodnie z Aszą,
Oddajemy cześć modlitwie Airijema-iszijo15, osądzającej zgodnie z Aszą która jest potężna, zwycięska, gromiąca Dewy, przezwyciężająca wszelkich wrogów, niszcząca wszystkich wrogów, która jest ostatnią, środkową i najważniejszą z manthr, które należą, do pięciu Gath [Zaratusztry]

7. Oddajemy cześć Mitrze, władcy bezmiernych pastwisk, Oddajemy cześć Ramanie Khwastrze,
Oddajemy cześć panu/mistrzowi Wisiji, dla nich uwielbienie i pochwała.
Oddajemy cześć Wisiji, obdarzonemu Aszą, osądzającemu zgodnie z Aszą.

8. Oddajemy cześć Mitrze, władcy bezmiernych pastwisk, o tysiącu oczu i dziesięciu tysiącach oczu, którego tym imieniem wzywamy.
Oddajemy cześć Ramanie Khwastrze!

9. Oddajemy cześć tobie, O Atharze16, synu17 Ahura Mazdy, obdarzonemu Ashą, osądzającemu zgodnie z Ashą.
Oddajemy cześć tej Baresmie18, która razem z kapłanem i świętym pasem rozprzestrzenia Ashę.
Oddajemy cześć Apam Napatowi19, Neryosandze20 i walecznemu Jazacie Damiemu Upanamie21.
Oddajemy cześć duszom zmarłych, Frawaszi obdarzonych Aszą.
Wielbimy wielkiego Pana, Ahura Mazdę, najdoskonalszego w Aszy.
Oddajemy cześć wszystkim naukom Zaratusztry,
Oddajemy cześć wszystkim dobrym uczynkom, tym dokonanym i tym, które dokonane być mają.

22Zaiste Ahura Mazda zna lepiej każdą osobę wśród mężczyzn i kobiet za ich pobożność.

Oddajemy cześć wszystkim takim mężczyznom i kobietom.

Jatha Ahu Vairyo (x 2)

10. Pragnę czci, uwielbienia, mocy i potęgi dla Mitry,
władcy bezmiernych pastwisk, o tysiącu oczu i dziesięciu tysiącach uszu,
Jazatę, którego tym imieniem wzywamy.

PRZYPISY

1 Hawan – Imię Jazata przewodzącego drugiemu czuwaniu modlitewnemu. pahlavi, „havan”, awest. „havani”, także nazwa drugiego czuwania modlitewnego (gah) każdego dnia (od wschodu do południa, tj. 12 w południe)

2 Sawangi – Jazat strażnik, opiekun rzemieślników, kupców i interesów, pomagający w osiągnięciu zysków przywoływany wraz z Jazatem Wisija

3 „Pan rodów” (klanów) strażnik siedzib ludzkich (osad)

4 Mithra – Jazata, patron umów i kontraktów, personifikacja światła; razem z Rashnu i Sraoshą osądza dusze na moście Chinvat, wraz z Mazdą i Apam Napatem jest tytułowany „Panem” (avest. Ahura)

5 (aoxtô-nâmanô) – Alternatywne tłumaczenie: którego tym imieniem wzywamy

6 Jazat Raman Hvâstra: Opiekun sfery powietrza (atmosfery) Radości Szczęścia i Błogości, „Władca Pokoju”, „Dobry Pasterz”

7 hvâstra– avest. pasterz

8 Ta część to instrukcja dla mobadów sprawujących rytuał: Mobad siedzący naprzeciwko Zaotara, zwraca się do niego tak: „Yathã Ahu Vãiryõzaotã frã me mrute”, sugerując, że Zaotar może wyjaśnić mu doskonałość „Yathã Ahu Vãiryõ” i Religii Zaratusztry. Zaotar odpowiada i wyjaśnia. Rãspi(kapłan asystujący) po pełnym zrozumieniu doskonałości i zrozumieniu istoty Religii Zaratusztry wprowadza ją w życie i wyjaśnia innym”

SłowaYathãAhuVairyõZaotãuptovidhvaomraotu, które recytuje się w każdym Niyãyesh,GãhiYashtpo „fravarãnemazdayasnõ”, zostały zapożyczone z Jasny.

9 Zaotar, zaotâkapłan, kapłan pełniący obowiązki; przewodzący (wół)

10 Aszawan – (Awest. liczba mnoga) kapłani obdarzeni Aszą, uświęceni przez Aszę, również w znaczeniu wyznawcy mazdajasny – dobrej religi (napełniony prawdą posiadający prawdę) w odróżnieniu od dregawant (dregvañt) – wyznawca dewów, zwolennik Angra Mainju (dosłownie: bezbożnik we władzy kłamstwa, napełniony kłamstwem, posiadacz kłamstwa)

11 Ameszaspentom

12 Frawaszi materialnych istnień (bytów) i Frawaszi bytów duchowych. Według Religii zaratusztrianskiej wszystko posiada duszę, wszystkie ist- nienia i żywe istoty a także materialnne byty od atomu po kosmos.

13 Pytania Ahuryjskie – Ahura Mazda zadał Yimie, pytanie, czy będzie jego w walce z Arymanem sojusznikiem i będzie przekazywał jego słowa. Yima nie chciał przekazywać słów Mazdy. Od Zaratusztry otrzymał na to samo pytanie odpowiedź że ten stanie u jego boku. Pytanie to jest teraz zadawane bezustannie każdemu z ludzi od narodzin do śmierci, Także Zaratusztra w gathach pytał Boga czy wyjawi mu prawdę, Pytania Ahura Mazdy i Zaratusztry mają moc świętości, dlatego oddajemy im cześć. Podobnie rzecz się ma z Jasną Haptanghaiti i modlitwą Airijema-i- szijo, będących słowami Boga (manthra}

14 Patrz przyp. 12

15 Patrz przyp. 12

16 Athar – ogień; Jazat, patron ognia

17 w Aweście Athar jest nazywany synem Ahura Mazdy, (prawdopodobnie?) ze względu na to, że jest najdoskonalszym tworem Mazdy

18 Baresma – przedmiot rytualny, który pełni ważną rolę w praktykach religijnych, stanowi łącznik między światem materialnym (getig) a duchowym (menog); pierwotnie gałązki roślinne, współcześnie używa się częściej jej symbolicznej formy w postaci wiązki cienkich metalowych prętów

19 Apam Napat – Jazat, opiekun wody; „Wysoki, który jest Synem Wód” (Zatspram 3,18); rozprowadzający wodę ze zbiorników (morza) do wszystkich ziem, chroniący stworzenia przed wzburzonymi falami podczas przeprawy przez morze, czuwający nad Chwareną (Bundahiszn 26,91), obok Mazdy i Mithry jest tytułowany „Panem” (avest. Ahura)

20 Neryosanga – Jazat, posłaniec Ahura Mazdy, związany z modlitwą; również imię jednego ze świętych ogni

21 Dami Upanama – Jazat, patron mądrości

22 Manthra Yenghe Hatam

tłumaczenie Kuba Tomczak

 1. (Księga wspólnej modlitwy)
 2. GAHY – modlitwy – MANTHRY obejmujące określoną porę dnia
 3. JASZTY – HYMNY DO AHURA MAZDY, AMESZA SPENTÓW I JAZATÓW
 4. SIROZA (Dedykacje na trzydzieści dni miesiąca)
 5. AFRIGAN (MODLITWY BŁOGOSŁAWIĄCE)
 6. Jasa Me Avanghe Mazda
 7. Ahmai Raeszcza
 8. Hazanghrem
 9. Kerfeh Mozd
 10. Hymn. Kem Na Mazda – Manthra Obronna: Awesta/Khorda Awesta
  1. 1. Kem Na Mazda
  2. 2. Ke verethrem-ja:
  3. 3. Pata-no:
 11. Wyjaśnienia pojęć
 12. GAHY – MODLITWY NA KAŻDĄ PORĘ DNIA
 13. Rapithwan Gah
 14. PRZYPISY
 15. Uzirin Gah
 16. PRZYPISY
 17. HORDAD AWESTA SIROZA PIERWSZA – MODLITWA WYLICZAJĄCA ŚWIĘTE BYTY przewodniczące 30 dniom miesiąca.
  1. Zwracam się ku:
 18. HOSZBAM 
 19. PATET PASZEMANI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s