Kategorie
Bez kategorii

Jatha ahu wairjo –manthra

Najpotężniejsza manthra
i modlitwa

Jatha ahu wairjo Tekst, który pojawia się w Jaśnie 27.13. W tradycji zaratusztriańskiej formuła ta jest również znana jako Ahunwara. Jest to druga najczęściej powtarzana modlitwa w Piśmie Świętym, po modlitwie „ Aszem Wohu ”.

Podobnie jak pozostałe trzy formuły liturgiczno – medytacyjne (Aszem wohu , Jenge hatam , Airjaman iszja), Ahuna wairja jest częścią kanonu Gath, czyli częścią grupy tekstów skomponowanych w bardziej archaicznym dialekcie języka awestyjskiego. Wraz z pozostałymi trzema formułami, Ahuna wairja jest częścią „kordonu”, który liturgicznie otacza Gathy , czyli hymny przypisane Zaratusztrze. Jedna z tych formuł, Airyaman ishya ( Jasną 54.1) zamyka Gathy, podczas gdy pozostałe trzy formuły – Ahuna Vairja , Aszem wohu i Jenghe hatam (razem w Jasną 27.13-27.15) – poprzedzają je.

W przeciwieństwie do trzeciej i czwartej formuły, pierwsze dwie formuły – Ahuna wairja i  Aszem wohu  – są częścią modlitw Kusti . W przeciwieństwie do formuły trzeciej i czwartej, dwie pierwsze nie wyrażają życzeń i są dekaracjami oczyszczającymi i medytacyjnymi ( asti , „jest”

W PISMACH ZARATUSZTRIAŃSKICH

Ahuna Vairya jest już przedmiotem teologicznej egzegezy w Piśmie, zwłaszcza w Jasna 19, gdzie „Mazda ogłasza Zaratusztrze, że: gdyby cały świat materialny i żywy nauczył się jej treści, a nauczanie posłania utrzymało by jego ład , wszyscy zostaliby wykupieni ze swojej śmiertelności! Jasna 19.10.

Awesta: Jasna 19.3.–10.

„(…) 3. Po czym Ahura Mazda powiedział: To była ta część, Ahuna wairja, O Spitamo Zaratusztro! które ogłosiłem dla ciebie

4. przed niebem i przed wodami, przed lądem, przed bydłem i roślinami, i przed ogniem, Ahura Mazdy, przed świętym człowiekiem, przed dewami i Krafstrą – mężczyzn, i wobec całego świata cielesnego, nawet przed dobrymi stworzeniami stworzonymi przez Mazdę, które zawierają (i są) ziarnem sprawiedliwości.

5. To była ta część Ahuna wairja, O Spitamo Zaratusztro! która szczególnie należy do mnie, a kiedy każda część jest głośno intonowana bez (niepotrzebnego) powtarzania wersetów i słów oraz bez ich pominięcia, warta jest stu innych ich strof, nawet jeśli są one widoczne w rytuale i podobnie równie dobrze recytowane bez dodatków i pominięć; co więcej, kiedy jest intonowana niedoskonale, ale jest dodawana i z pominięciami, to nawet wtedy jest w rzeczywistości równoważna (nie setce, ale) dziesięciu innym (strofom), które są widoczne. To była ta część Ahuna wairja, O Spitamo Zaratusztro! która szczególnie należy do mnie, a kiedy każda część jest głośno intonowana bez (niepotrzebnego) powtarzania wersetów i słów oraz bez ich pominięcia, warta jest stu innych ich strof, nawet jeśli są one widoczne w rytuale i podobnie równie dobrze recytowane bez dodatków i pominięć; co więcej, kiedy jest intonowana niedoskonale, ale jest dodawana i z pominięciami, to nawet wtedy jest w rzeczywistości równoważna (nie setce, ale) dziesięciu innym (strofom), które są widoczne.

6. A ktokolwiek w tym moim świecie, który jest cielesny, przypomni sobie w myślach, O Spitamo Zaratusztro! część Ahuna wairja i przypomniawszy ją w ten sposób, zapoczątkuje ją lub zacznie recytować ją półgłosem, a następnie wypowie ją na głos lub intonując ją . Jako manthrę, odda mi cześć w ten sposób, a następnie uczyni to trzy razy (bezpiecznie i szybko), przeprowadzę jego duszę przez most Czinwat, ja, który jestem Ahura Mazda (pomogę mu go przejść) do Garothman – mojego Domu Pieśni (najlepszego życia) i do Najlepszej Prawości i do świateł nieba .

8. Ja wypowiedział te słowa mocy, które zawierają jego Ahu i jego Ratu przed stworzeniem tego nieba, przed stworzeniem wód, roślin i czworonożnych krów, przed narodzinami świętego dwunożnego człowieka, przed tym słońcem ze swoim ciałami stworzone do stworzenia obfitości Nieśmiertelnych.

9. A bardziej szczodry z dwóch Duchów (Ahura) ogłosił mi (Zaratustrze) całe stworzenie czyste jeszcze, i to, co istnieje obecnie, to, co jest w trakcie wyłaniania się do istnienia i to, co będzie, wraz z tym co łączy się w wykonaniu i realizacji „działań życia poświęconego Mazdzie”.

10. A te słowo są najbardziej obdarzone mocą ze wszystkich słów, które kiedykolwiek zostały wypowiedziane lub które są wypowiadane teraz, lub które będą wypowiedziane w przyszłości; albowiem (wzniosłość) tej wypowiedzi jest rzeczą o takim charakterze, że gdyby cały świat materialny i żywy nauczył się jej treści, a nauczanie posłania utrzymało by jego ład , wszyscy zostaliby wykupieni ze swojej śmiertelności!

Jaśnie 19.3 i 4.8, formuła jest opisana jako pierwotna wypowiedź Ahura Mazdy , wyartykułowana natychmiast po stworzeniu świata duchowego (przed światem materialnym), i że jej moc i skuteczność w pomaganiu sprawiedliwym należy do jej pierwotnej natury.

Jako pierwotna wypowiedź, Ahuna wairya jest opisana jako posiadająca atrybuty talizmanu: moc pomagania śmiertelnikom w niebezpieczeństwie i odwrotnie jako potężna broń przeciwko dewom .W innym fragmencie Awesty Ahuna Vairya jest opisana jako „niezwyciężona” ( Jaszt 11.13), jako „prawdziwe słowo” ( Jasna 8.1), także jako „święty dar” ( Jasna 27.7). W Wendidad 11.3, oprócz tego, że jest „najbardziej uzdrawiająca”, jej częste recytowani jest zalecane jako akt higieny w celu „ochrony ciała”. W Jaśnie 9.14 Zoroaster jest uznawany za pierwszego śmiertelnika, który to wyrecytował.

W TRADYCJI

Wyższość hymnu wśród innych świętych formuł zaratusztriańskich jest dobrze rozwinięta w tekstach tradycji zaratusztriańskiej z IX-XI wieku.

Denkard („Akty wiary”, IX wiek), cztery z dwudziestu jeden nasków są opisane jako wyjaśniające skuteczność hymnu (8.44.1). Siła formuły w ​​rażenia dewów i ochroni życia i mienia została szczegółowo opisana (4.38-45, 8.43.81, 9.1.4), a pierwotna natura formuły jest postrzegana jako źródło i podsumowanie wiary w Ahura Mazdę, ” Jądro ziaren rozrachunku religii. ” (8,45,1)

Bundahiszn z XI i XII wieku opowieść zawierający mity kosmologiczne Zoroastrian, kontynuuje i upiększa awestyjski opis Ahuna Vairya jako pierwotnej wypowiedzi Boga. W tej tradycji Ahuna Wairja to nie tylko wypowiedź Mazdy po stworzeniu świata duchowego. Dodatkowo w Bundahiszn 12.13-14, Duch yatha ahu vairjo jest pierwszą manifestacją Amesza Spentów stworzonych przez Ormuzda, czyli duch wzoru jest pierwotną pierwszą matrycą materialnych tworów, w tym samym czasie kiedy „ognień tworzy „moc, z której stworzony jest świat materialny. Co więcej, wygłaszając tę formułę, Ahura Mazda pokazał swój ostateczny triumf „złemu duchowi” (Angra Mainyu), który w następnie upadł „zdezorientowany i bezsilny porażony obrazem krzywd, jakie wyrządził istotom Ahura Mazdy wizją końca czasów którą uakzał mu Mazda Ahura” (1.29-30).

Wendidad odmawianie formuly ma działanie higieniczne powtórzyć w przy powtarzaniu Sajast ne Sajast , który określa sposoby odmawiania podczas kichania lub kaszlu (12,32), a zaleca wywołania podczas nalewania płynu do picia (10.7). Sayast ne Sayast dodatkowo zauważa, że ta wymamrotana lub bełkotliwa modlitwa lub manthra jest szczególnie obraźliwa. (10.25) Denkard dodatkowo sugeruje wypowiedzenie jej przy wejściu do domu (9.18.5).

Jasna 19 Awesty postrzega Ahuna Vairja także jako odnoszącą się do samego Zaratusztry i prawdopodobnie do jego następców, późniejsza tradycja ( Denkard 9.24.1, także Zatspram 1.13.19) nie sugeruje takiego związku i stosują ją równomiernie do wszystkich wyznawców nauczania Zaratusztry.

Tekst, tłumaczenie i interpretacja

Podobnie jak wszystkie wersety z Gath Awesty, modlitwa jest całkowicie niejednoznaczna, a tłumaczenia znacznie się różnią. Chociaż istnieje kilka tłumaczeń i interpretacji, ogólne znaczenie modlitwy pozostaje niejasne. Zwięzłość prozy, wyszukana aranżacja i techniki poetyckie utrudniają tłumaczenie ze staroawestyjskiego (patrz też: trudności w tłumaczeniu Gath). Biorąc pod uwagę gęstość syntaktyczną , nie ma porozumienie co do ostatecznego tłumaczenia, jest mało prawdopodobne. Istnieją również tłumaczenia oparte na środkowoperskich interpretacjach (i komentarzach) hymnu, które mogą znacznie różnić się od tych opartych na oryginale awestyjskim.

Ogólne znaczenie tego tekstu pozostaje więc do końca niejasne. Ahuna wairja i Aszem Wohu (druga najświętsza formuły Jasna 27.14) są razem „bardzo tajemniczymi formułami, o wyraźnym magicznym charakterze”.

Znając wielowarstwowe znaczenia słów Gath manthra i zapl;anowane przez Zaratusztrę odczytywanie wielu treści, możemy dopuszczać także tu interpretacje które jednak skupiają się wokół trójpodziału treści i zwrotów kluczowych

modlitwa składa się z trzech części:

 1. Prawo: wzór Boga.
 2. Cel: Współdziałać z Bogiem służyć woli Bożej która prowadzi do naprawy i odnowy świata.
 3. Droga: prawdziwa pobożność poprzez służbę.

Ahuna wairja ( Ahunavar lub yatha Ahu vairiyo ) modlitwa została okrzyknięta najbardziej podstawoą ze wszystkich modlitw zaratusztrian. Uważa się, że jest to credo zoroastryzmu i pokazuje nam, jak należy żyć.

W Jata ahu wairjo wielką wagę przywiązuje się do służby ubogim. Miłość jest wzniosłą cnotą, którą praktykuje nawet dziś garstka wyznawców Zaratusztry. Nie jest to przeznaczone tylko dla zaratusztrian, ale przedstawicieli każdej społeczności, która zetknęła się z tym świadectwem.

Większość tłumaczeń modlitwy Ahuna wairja skupia się na jej aspekcie wspólnotowym i zbiorowym, traktując ją jako modlitwę o przywództwie i budowaniu wspólnoty; o tym, kogo powinni wybrać ludzie i jak ta osoba może otrzymać boski autorytet i błogosławieństwo, aby nauczać i przewodzić ludziom.

To także sobiste credo, które odnosi się nie tylko do naszych relacji z innymi, ale także do naszej relacji z nami samymi i naszym Stwórcą.

 Tekst Awestyjski

yaϑā ahū vairyō aϑā ratuš aṣ̌āt̰cīt̰ hacā vaŋhə̄uš dazdā manaŋhō š́yaoϑananąm aŋhə̄uš mazdāi xṣ̌aϑrəmcā ahurāi ā yim drigubyō dadat̰ vāstārəm

Dostępne są transliteracje z różnicami dotyczącymi niektórych słów. Transliteracja Helmuta Humbacha:
yaϑā ahū vairyō, aϑā ratuš aṣ̌āt̰cīt̰ hacā vaŋhə̄uš dazdā manaŋhō, š́yaoϑənanąm¹ aŋhə̄uš mazdāi xšaϑrəmcā ahurāi ā, yim drigubyō dadat̰ vāstārəm

inna wersja to „š́yaoϑananąm(Geldner)
to jest młodsza forma awestyjska, stara awestyjska to „yə̄m

Dastur Dhalla zauważa również, że wśród Parsow powszechnie używana jest zepsuta forma modlitwy: athāu veryo thāre tose sāde chide chāvanghoise dezdā manengho sotthenanām anghyos Mazdāe khosetharamchāe orāe āiyem daregobyo daredar vāstārem.

Słowo Boga Mazdy Ahury

Pamietajmy jednak, że jest to słowo nie tylko przekazane Zaratusztrze i nam, ale także słowa wypowiedziane przez Ahura Mazdę na początku stworzenia, które są zarazem objawieniem losów uniwersum. Te słowa mają wielką moc i tak przeraziły Arymana że ten na jakiś czas ukrył się w swojej otchłani, porażony mocą i wizją jaką mu ukazał Mazda. „Ormazd jednak przemądry rzucił w niego słowem modlitwy, które odebrało siły władcy ciemności, tak że spadł w przepaść i przebywał tam przez trzy tysiące lat”. Polskie tłumaczenie będące kolejną wersją tej potężnej Manthry, poprzedzamy naszym tekstem będącym literackim wyobrażeniem dramatu jaki rozegrał się u zarania stworzenia. O to chwila wypowiedzenia najpotęśniejszej z manthr.

Oczywiście nie jest to tekst kanoniczny, ale oparty o egzegezę Gath i pahlawijski tekst: Zand-Akasih (Wielki Bundahiszn) fragment: Rozdziału I.A „O stworzeniu Istot”.

„I rzekł Mazda Ahura Arymanowi:
Ty, który chciałeś być Twórcą, Panem, i Sędzią wszechświatów, a stałeś się ich tyranem, by czynić tylko swoją wolę, wedle twego upodobania.

Ty, który widzisz podstęp w życzliwości i odrzuciłeś wolność wyboru, a zgodę i pokój, a dzielenie się uznałeś za słabość.

Ty, który wybrałeś łatwą ścieżkę, kierowany żądzą,bo zdało Ci się że każda prowadzi do celu. Wybrałeś kłamstwo jako narzędzie i zło jako zaspokojenie.

Bo kłamstwo i niegodziwość wydają się korzystne i atrakcyjne. Lecz wyobcowują każdego z jego natury, kończą się jednak smutkiem i klęską. Zatraca się szczęście tego kogo posiadło kłamstwo i kto okalecza to co stworzone i prawo stworzenia.

Przez taką myśl, słowo, uczynek zniszczyłeś życie swojego umysłu i utraciłeś moc kreacji. Utraciłeś miłości, mądrość i mocy, których, których tak pożądałeś Ostatnim Twoim słowem będzie biada!

A zatem powiadam Ci co jest, co się staje i co będzie!”

tłumaczenie AHUNWARY

 1. Zarówno Pan (Ahu1), jak i przywódca i sędzia (Ratu2) zostaną wybrani ze względu na ich prawość, (Asza3)
 2. Dar Dobrego Umysłu(Vohu Manah4), przyjdzie do tych, którzy poświęcą Mazdzie akt swojego istnienia służąc ustanowienia suwerennego świata Ahury, bowiem jego będzie Chwała (Kszatra5)
 3. Szczęście osiągnie ten, kto pracuje dla szczęścia innych i potrzebujących( dregubjo|drigu6)

kluczowe zwroty i słowa

1. Avest.- Ahu, ahurai, mazdai – Pan|Pani, Bóg, Pan|Pani, domu, suweren, władca, istnienie, życie, egzystencja materialna i duchowa, życie przed i po, preegzystencja, życie po śmierci, najlepsze istnienie, „dom pieśni” Ahura Mazdy, „raj”, doskonałość

2. Avest. Ratu, ratusz – pan, sędzia, posiadacz jurysdykcji królewskiej ten, który wszczyna postępowanie sądowe i wykonuje wyroki” najwyższy kapłan, posiadacz władzy świeckiej

3. Avest. Asza, aszai, Sans. rta – prawość, prawo, prawda, prawość, sprawiedliwość, porządek, ład, ład kosmiczny, postępowanie zgodne z ustanowionym prawem, harmonia, pełna wiedza, wszechwiedza, Amesza spenta Asza Wahiszta – jedna z 6 emanacji Boga

4. Avest. Wohu Manah – dobra myśl, dobre myślenie, dobry umysł, właściwe, prawidłowe myślenie, dobre myślenie z którego wynikają właściwe czyny i słowa, etyczne moralne myślenie, mądrość, wiedza/
Amesza Wohu Manah – jedna z 6 emanacji Boga

5. Avest. Chszatra – Chwała, władza, panowanie, suweren, suwerenność, dostojeństwo, pożądane panowanie, dobre właściwe panowanie, charyzma, charyzmatyczna władza, autorytet, królewskość zwycięska. Aura – aureola – nimb władzy, pomazaniec, namaszczony, posiadacz daru, mocy, moc nadprzyrodzona Amesza spenta Chszatra Wairja – jedna z 6 emanacji Boga

6. Avest. dregubjo | drigu– potrzebujący, żebrak, ubogi, bezdomny, asceta

Alternatywne tłumaczenia

1. Humbach, Elefenbein i Skjærvø tłumaczą to jako:

 1. Ponieważ sąd ma być wybrany przez świat,
  więc to jest sąd (który jest) zgodny z prawdą,
  (co ma się przekładać) na dobre uczynki na całym świecie,
 2. jest to dane Mądremu (Panu) ( Mazdāi ),
  a moc (jest przypisana) (Mądremu) Panu ( ahurāi )
 3. który ustanowiony jest jako pasterzem potrzebujących.

2. Bruno

 1. Tak jak nowy byt świata jest upragniony i wartościowy ze względu na przykład pierwszego bytu tak i jego wzór w zgodzie z Aszą
 2. Dobra myśl i akty życia należą do Mazdy, władza królewska do Ahury,
 3. którego każdy powinien ustanawiać pasterzem ubogich.