Kategorie
Bez kategorii

O gniewie

Nowy artykuł na blogu Zaratusztrianizm – Rozważania

https://zaratusztrianiepolscy.home.blog/2021/10/08/o-gniewie/

SAMOKONTROLA W ZORASTRIANIZMIE

Ervad Dr. Ramiyar Parvez Karanji

(Pand Nameh-i-Adarbdd Mehrespad, 84.)

Nie niszcz (piękna) swojej duszy gniewem i zemstą.

Samokontrola jest uważana za wymaganą cnotę prawych osób. Według Ksenofonty starożytni Irańczycy uczyli swoich synów samokontroli od najmłodszych lat. Przykład osobisty ich nauczycieli „w znacznym stopniu przyczynił się do ich nauki kontrolowania siebie” (Cyropedia Bk. II rozdział II, 8. Tłumaczenie Watsona i Dale’a (iS86) s. 5).

1. Walczę z Aeszmą (gniewem), (który jest) uzbrojony w straszliwą broń. (Veiididad X, 13.).

Kategorie
Bez kategorii

Gathy nasz przewodnik

Fragment wprowadzenia do nowego tłumaczenia Gath Dr. Ali Akbara Jafarey’a

THE GATHAS, OUR GUIDE the thought-provoking divine songs of Zarathushtra
translated by Ali A. Jafarey USHTA PUBLICATION

Kategorie
Bez kategorii

Prawa Autorskie

Autorzy tej strony internetowej wymiwnieni jako tłumacze i twórcy artykułów zgadzają się na publikowanie tekstów, tłumaczeń, komentarzy i treści umieszczanych na stronie w celach edukacyjnych i niekomercyjnych nie naruszających autorskich praw osobistych (np podanie źródła cytatu lub treści). Nie dozwolone jest cytowanie lub przerabianie tłumaczeń autorów w celu dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd. W innych przypadkach obowiązują zasady zgodne z odpowiednimi regulacjami prawa Polskiego. Patrz odnośniki poniżej.

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe (ang. the author’s economic rights) – zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień. W prawie polskim pojęcie autorskich praw majątkowych reguluje art. 17 (i dalsze) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062). Stanowi on, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Najistotniejszą częścią autorskich praw majątkowych jest tzw. prawo do korzystania z utworu i rozporządzania prawem do korzystania z utworu (nim) na wszystkich polach eksploatacji (tzw. monopol autorski).

Ustawa w art. 50 jako przykład wskazuje pola eksploatacji (katalog nie jest zamknięty, wraz z rozwojem techniki będą powstawały bądź już istnieją inne pola eksploatacji):

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wcześniej omówione – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Spis treści

Dozwolony użytek osobisty (prywatny) utworów chronionych prawem autorskim

Zgodnie z art. 23 ust. 1 prawa autorskiego dopuszczalne jest nieodpłatne korzystanie bez zezwolenia twórcy z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego, z wyjątkiem wykorzystania cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego do stworzenia własnego utworu oraz korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Zgodnie z tym artykułem nie będzie karalne pobieranie z Internetu (poprzez technologie inne od programów P2P) plików MP3 i filmów czy kopiowanie książek[1]. Odpowiedzialność cywilna i karna może zaistnieć wówczas, gdy osoba będzie udostępniała albo – tym bardziej – sprzedawała (przykładowo w sieci bezpośredniej wymiany plików) różnego rodzaju utwory (np. filmy, mp3 czy zdjęcia) podmiotom innym niż określone w ustępie 1 art. 23[2].

Art. 23 nie ma natomiast zastosowania wobec programów komputerowych[3], co oznacza, że korzystanie z programów chronionych prawem autorskim bez posiadania na nie licencji, nawet tylko do użytku osobistego, jest karalne. Oprócz odpowiedzialności karnej osobie, która narusza prawa autorskie, grozi odpowiedzialność cywilna[4].

Ograniczenia co do dozwolonego użytku osobistego ustanawia art. 35 prawa autorskiego, który mówi, iż dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Przykładowo naruszeniem zasad korzystania z utworu do użytku osobistego będzie wykonanie bardzo dużej ilości kopii jakiegoś utworu w celu np. jego rozpowszechniania.

Autorskie prawa osobiste

W prawie polskim autorskie prawa osobiste są prawami podmiotowymi[11]. Są bezterminowe (nieograniczone w czasie), niezbywalne (trwale związane z twórcą)[2] oraz nie podlegają dziedziczeniu. Otwarty katalog autorskich praw osobistych[2] zawiera art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych[12]. Autorskie prawa osobiste to między innymi uprawnienia do:

 • autorstwa utworu,
 • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
 • nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
 • decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
 • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Autorskie prawa do tłumaczeń

Tłumaczenia tekstów religijnych są oczywiście objęte ochroną prawa autorskiego. Oznacza to, że są utworami a do ich wykorzystania konieczna jest zgoda twórcy czy też osoby, której przysługują prawa autorskie. Można wykorzystać tłumaczenia w ramach prawa dozwolonego cytatu, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim. Zgodnie z art. 29 pr. aut. wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

Kategorie
Bez kategorii

Filmy już dostępne

Na stronie można już oglądać skorelowane z tekstem, filmy z naszego kanału na Youtube, Zawsze znajdują się pod tekstem.

Filmy są przy manthrze ASZEM VOHU, KEM NA MAZDA I GATAHACH 29 I 30
Kategorie
Bez kategorii

Jatha ahu wairjo –manthra

Najpotężniejsza manthra
i modlitwa

Jatha ahu wairjo Tekst, który pojawia się w Jaśnie 27.13. W tradycji zaratusztriańskiej formuła ta jest również znana jako Ahunwara. Jest to druga najczęściej powtarzana modlitwa w Piśmie Świętym, po modlitwie „ Aszem Wohu ”.

Podobnie jak pozostałe trzy formuły liturgiczno – medytacyjne (Aszem wohu , Jenge hatam , Airjaman iszja), Ahuna wairja jest częścią kanonu Gath, czyli częścią grupy tekstów skomponowanych w bardziej archaicznym dialekcie języka awestyjskiego. Wraz z pozostałymi trzema formułami, Ahuna wairja jest częścią „kordonu”, który liturgicznie otacza Gathy , czyli hymny przypisane Zaratusztrze. Jedna z tych formuł, Airyaman ishya ( Jasną 54.1) zamyka Gathy, podczas gdy pozostałe trzy formuły – Ahuna Vairja , Aszem wohu i Jenghe hatam (razem w Jasną 27.13-27.15) – poprzedzają je.

W przeciwieństwie do trzeciej i czwartej formuły, pierwsze dwie formuły – Ahuna wairja i  Aszem wohu  – są częścią modlitw Kusti . W przeciwieństwie do formuły trzeciej i czwartej, dwie pierwsze nie wyrażają życzeń i są dekaracjami oczyszczającymi i medytacyjnymi ( asti , „jest”

W PISMACH ZARATUSZTRIAŃSKICH

Ahuna Vairya jest już przedmiotem teologicznej egzegezy w Piśmie, zwłaszcza w Jasna 19, gdzie „Mazda ogłasza Zaratusztrze, że: gdyby cały świat materialny i żywy nauczył się jej treści, a nauczanie posłania utrzymało by jego ład , wszyscy zostaliby wykupieni ze swojej śmiertelności! Jasna 19.10.

Awesta: Jasna 19.3.–10.

„(…) 3. Po czym Ahura Mazda powiedział: To była ta część, Ahuna wairja, O Spitamo Zaratusztro! które ogłosiłem dla ciebie

4. przed niebem i przed wodami, przed lądem, przed bydłem i roślinami, i przed ogniem, Ahura Mazdy, przed świętym człowiekiem, przed dewami i Krafstrą – mężczyzn, i wobec całego świata cielesnego, nawet przed dobrymi stworzeniami stworzonymi przez Mazdę, które zawierają (i są) ziarnem sprawiedliwości.

5. To była ta część Ahuna wairja, O Spitamo Zaratusztro! która szczególnie należy do mnie, a kiedy każda część jest głośno intonowana bez (niepotrzebnego) powtarzania wersetów i słów oraz bez ich pominięcia, warta jest stu innych ich strof, nawet jeśli są one widoczne w rytuale i podobnie równie dobrze recytowane bez dodatków i pominięć; co więcej, kiedy jest intonowana niedoskonale, ale jest dodawana i z pominięciami, to nawet wtedy jest w rzeczywistości równoważna (nie setce, ale) dziesięciu innym (strofom), które są widoczne. To była ta część Ahuna wairja, O Spitamo Zaratusztro! która szczególnie należy do mnie, a kiedy każda część jest głośno intonowana bez (niepotrzebnego) powtarzania wersetów i słów oraz bez ich pominięcia, warta jest stu innych ich strof, nawet jeśli są one widoczne w rytuale i podobnie równie dobrze recytowane bez dodatków i pominięć; co więcej, kiedy jest intonowana niedoskonale, ale jest dodawana i z pominięciami, to nawet wtedy jest w rzeczywistości równoważna (nie setce, ale) dziesięciu innym (strofom), które są widoczne.

6. A ktokolwiek w tym moim świecie, który jest cielesny, przypomni sobie w myślach, O Spitamo Zaratusztro! część Ahuna wairja i przypomniawszy ją w ten sposób, zapoczątkuje ją lub zacznie recytować ją półgłosem, a następnie wypowie ją na głos lub intonując ją . Jako manthrę, odda mi cześć w ten sposób, a następnie uczyni to trzy razy (bezpiecznie i szybko), przeprowadzę jego duszę przez most Czinwat, ja, który jestem Ahura Mazda (pomogę mu go przejść) do Garothman – mojego Domu Pieśni (najlepszego życia) i do Najlepszej Prawości i do świateł nieba .

8. Ja wypowiedział te słowa mocy, które zawierają jego Ahu i jego Ratu przed stworzeniem tego nieba, przed stworzeniem wód, roślin i czworonożnych krów, przed narodzinami świętego dwunożnego człowieka, przed tym słońcem ze swoim ciałami stworzone do stworzenia obfitości Nieśmiertelnych.

9. A bardziej szczodry z dwóch Duchów (Ahura) ogłosił mi (Zaratustrze) całe stworzenie czyste jeszcze, i to, co istnieje obecnie, to, co jest w trakcie wyłaniania się do istnienia i to, co będzie, wraz z tym co łączy się w wykonaniu i realizacji „działań życia poświęconego Mazdzie”.

10. A te słowo są najbardziej obdarzone mocą ze wszystkich słów, które kiedykolwiek zostały wypowiedziane lub które są wypowiadane teraz, lub które będą wypowiedziane w przyszłości; albowiem (wzniosłość) tej wypowiedzi jest rzeczą o takim charakterze, że gdyby cały świat materialny i żywy nauczył się jej treści, a nauczanie posłania utrzymało by jego ład , wszyscy zostaliby wykupieni ze swojej śmiertelności!

Jaśnie 19.3 i 4.8, formuła jest opisana jako pierwotna wypowiedź Ahura Mazdy , wyartykułowana natychmiast po stworzeniu świata duchowego (przed światem materialnym), i że jej moc i skuteczność w pomaganiu sprawiedliwym należy do jej pierwotnej natury.

Jako pierwotna wypowiedź, Ahuna wairya jest opisana jako posiadająca atrybuty talizmanu: moc pomagania śmiertelnikom w niebezpieczeństwie i odwrotnie jako potężna broń przeciwko dewom .W innym fragmencie Awesty Ahuna Vairya jest opisana jako „niezwyciężona” ( Jaszt 11.13), jako „prawdziwe słowo” ( Jasna 8.1), także jako „święty dar” ( Jasna 27.7). W Wendidad 11.3, oprócz tego, że jest „najbardziej uzdrawiająca”, jej częste recytowani jest zalecane jako akt higieny w celu „ochrony ciała”. W Jaśnie 9.14 Zoroaster jest uznawany za pierwszego śmiertelnika, który to wyrecytował.

W TRADYCJI

Wyższość hymnu wśród innych świętych formuł zaratusztriańskich jest dobrze rozwinięta w tekstach tradycji zaratusztriańskiej z IX-XI wieku.

Denkard („Akty wiary”, IX wiek), cztery z dwudziestu jeden nasków są opisane jako wyjaśniające skuteczność hymnu (8.44.1). Siła formuły w ​​rażenia dewów i ochroni życia i mienia została szczegółowo opisana (4.38-45, 8.43.81, 9.1.4), a pierwotna natura formuły jest postrzegana jako źródło i podsumowanie wiary w Ahura Mazdę, ” Jądro ziaren rozrachunku religii. ” (8,45,1)

Bundahiszn z XI i XII wieku opowieść zawierający mity kosmologiczne Zoroastrian, kontynuuje i upiększa awestyjski opis Ahuna Vairya jako pierwotnej wypowiedzi Boga. W tej tradycji Ahuna Wairja to nie tylko wypowiedź Mazdy po stworzeniu świata duchowego. Dodatkowo w Bundahiszn 12.13-14, Duch yatha ahu vairjo jest pierwszą manifestacją Amesza Spentów stworzonych przez Ormuzda, czyli duch wzoru jest pierwotną pierwszą matrycą materialnych tworów, w tym samym czasie kiedy „ognień tworzy „moc, z której stworzony jest świat materialny. Co więcej, wygłaszając tę formułę, Ahura Mazda pokazał swój ostateczny triumf „złemu duchowi” (Angra Mainyu), który w następnie upadł „zdezorientowany i bezsilny porażony obrazem krzywd, jakie wyrządził istotom Ahura Mazdy wizją końca czasów którą uakzał mu Mazda Ahura” (1.29-30).

Wendidad odmawianie formuly ma działanie higieniczne powtórzyć w przy powtarzaniu Sajast ne Sajast , który określa sposoby odmawiania podczas kichania lub kaszlu (12,32), a zaleca wywołania podczas nalewania płynu do picia (10.7). Sayast ne Sayast dodatkowo zauważa, że ta wymamrotana lub bełkotliwa modlitwa lub manthra jest szczególnie obraźliwa. (10.25) Denkard dodatkowo sugeruje wypowiedzenie jej przy wejściu do domu (9.18.5).

Jasna 19 Awesty postrzega Ahuna Vairja także jako odnoszącą się do samego Zaratusztry i prawdopodobnie do jego następców, późniejsza tradycja ( Denkard 9.24.1, także Zatspram 1.13.19) nie sugeruje takiego związku i stosują ją równomiernie do wszystkich wyznawców nauczania Zaratusztry.

Tekst, tłumaczenie i interpretacja

Podobnie jak wszystkie wersety z Gath Awesty, modlitwa jest całkowicie niejednoznaczna, a tłumaczenia znacznie się różnią. Chociaż istnieje kilka tłumaczeń i interpretacji, ogólne znaczenie modlitwy pozostaje niejasne. Zwięzłość prozy, wyszukana aranżacja i techniki poetyckie utrudniają tłumaczenie ze staroawestyjskiego (patrz też: trudności w tłumaczeniu Gath). Biorąc pod uwagę gęstość syntaktyczną , nie ma porozumienie co do ostatecznego tłumaczenia, jest mało prawdopodobne. Istnieją również tłumaczenia oparte na środkowoperskich interpretacjach (i komentarzach) hymnu, które mogą znacznie różnić się od tych opartych na oryginale awestyjskim.

Ogólne znaczenie tego tekstu pozostaje więc do końca niejasne. Ahuna wairja i Aszem Wohu (druga najświętsza formuły Jasna 27.14) są razem „bardzo tajemniczymi formułami, o wyraźnym magicznym charakterze”.

Znając wielowarstwowe znaczenia słów Gath manthra i zapl;anowane przez Zaratusztrę odczytywanie wielu treści, możemy dopuszczać także tu interpretacje które jednak skupiają się wokół trójpodziału treści i zwrotów kluczowych

modlitwa składa się z trzech części:

 1. Prawo: wzór Boga.
 2. Cel: Współdziałać z Bogiem służyć woli Bożej która prowadzi do naprawy i odnowy świata.
 3. Droga: prawdziwa pobożność poprzez służbę.

Ahuna wairja ( Ahunavar lub yatha Ahu vairiyo ) modlitwa została okrzyknięta najbardziej podstawoą ze wszystkich modlitw zaratusztrian. Uważa się, że jest to credo zoroastryzmu i pokazuje nam, jak należy żyć.

W Jata ahu wairjo wielką wagę przywiązuje się do służby ubogim. Miłość jest wzniosłą cnotą, którą praktykuje nawet dziś garstka wyznawców Zaratusztry. Nie jest to przeznaczone tylko dla zaratusztrian, ale przedstawicieli każdej społeczności, która zetknęła się z tym świadectwem.

Większość tłumaczeń modlitwy Ahuna wairja skupia się na jej aspekcie wspólnotowym i zbiorowym, traktując ją jako modlitwę o przywództwie i budowaniu wspólnoty; o tym, kogo powinni wybrać ludzie i jak ta osoba może otrzymać boski autorytet i błogosławieństwo, aby nauczać i przewodzić ludziom.

To także sobiste credo, które odnosi się nie tylko do naszych relacji z innymi, ale także do naszej relacji z nami samymi i naszym Stwórcą.

 Tekst Awestyjski

yaϑā ahū vairyō aϑā ratuš aṣ̌āt̰cīt̰ hacā vaŋhə̄uš dazdā manaŋhō š́yaoϑananąm aŋhə̄uš mazdāi xṣ̌aϑrəmcā ahurāi ā yim drigubyō dadat̰ vāstārəm

Dostępne są transliteracje z różnicami dotyczącymi niektórych słów. Transliteracja Helmuta Humbacha:
yaϑā ahū vairyō, aϑā ratuš aṣ̌āt̰cīt̰ hacā vaŋhə̄uš dazdā manaŋhō, š́yaoϑənanąm¹ aŋhə̄uš mazdāi xšaϑrəmcā ahurāi ā, yim drigubyō dadat̰ vāstārəm

inna wersja to „š́yaoϑananąm(Geldner)
to jest młodsza forma awestyjska, stara awestyjska to „yə̄m

Dastur Dhalla zauważa również, że wśród Parsow powszechnie używana jest zepsuta forma modlitwy: athāu veryo thāre tose sāde chide chāvanghoise dezdā manengho sotthenanām anghyos Mazdāe khosetharamchāe orāe āiyem daregobyo daredar vāstārem.

Słowo Boga Mazdy Ahury

Pamietajmy jednak, że jest to słowo nie tylko przekazane Zaratusztrze i nam, ale także słowa wypowiedziane przez Ahura Mazdę na początku stworzenia, które są zarazem objawieniem losów uniwersum. Te słowa mają wielką moc i tak przeraziły Arymana że ten na jakiś czas ukrył się w swojej otchłani, porażony mocą i wizją jaką mu ukazał Mazda. „Ormazd jednak przemądry rzucił w niego słowem modlitwy, które odebrało siły władcy ciemności, tak że spadł w przepaść i przebywał tam przez trzy tysiące lat”. Polskie tłumaczenie będące kolejną wersją tej potężnej Manthry, poprzedzamy naszym tekstem będącym literackim wyobrażeniem dramatu jaki rozegrał się u zarania stworzenia. O to chwila wypowiedzenia najpotęśniejszej z manthr.

Oczywiście nie jest to tekst kanoniczny, ale oparty o egzegezę Gath i pahlawijski tekst: Zand-Akasih (Wielki Bundahiszn) fragment: Rozdziału I.A „O stworzeniu Istot”.

„I rzekł Mazda Ahura Arymanowi:
Ty, który chciałeś być Twórcą, Panem, i Sędzią wszechświatów, a stałeś się ich tyranem, by czynić tylko swoją wolę, wedle twego upodobania.

Ty, który widzisz podstęp w życzliwości i odrzuciłeś wolność wyboru, a zgodę i pokój, a dzielenie się uznałeś za słabość.

Ty, który wybrałeś łatwą ścieżkę, kierowany żądzą,bo zdało Ci się że każda prowadzi do celu. Wybrałeś kłamstwo jako narzędzie i zło jako zaspokojenie.

Bo kłamstwo i niegodziwość wydają się korzystne i atrakcyjne. Lecz wyobcowują każdego z jego natury, kończą się jednak smutkiem i klęską. Zatraca się szczęście tego kogo posiadło kłamstwo i kto okalecza to co stworzone i prawo stworzenia.

Przez taką myśl, słowo, uczynek zniszczyłeś życie swojego umysłu i utraciłeś moc kreacji. Utraciłeś miłości, mądrość i mocy, których, których tak pożądałeś Ostatnim Twoim słowem będzie biada!

A zatem powiadam Ci co jest, co się staje i co będzie!”

tłumaczenie AHUNWARY

 1. Zarówno Pan (Ahu1), jak i przywódca i sędzia (Ratu2) zostaną wybrani ze względu na ich prawość, (Asza3)
 2. Dar Dobrego Umysłu(Vohu Manah4), przyjdzie do tych, którzy poświęcą Mazdzie akt swojego istnienia służąc ustanowienia suwerennego świata Ahury, bowiem jego będzie Chwała (Kszatra5)
 3. Szczęście osiągnie ten, kto pracuje dla szczęścia innych i potrzebujących( dregubjo|drigu6)

kluczowe zwroty i słowa

1. Avest.- Ahu, ahurai, mazdai – Pan|Pani, Bóg, Pan|Pani, domu, suweren, władca, istnienie, życie, egzystencja materialna i duchowa, życie przed i po, preegzystencja, życie po śmierci, najlepsze istnienie, „dom pieśni” Ahura Mazdy, „raj”, doskonałość

2. Avest. Ratu, ratusz – pan, sędzia, posiadacz jurysdykcji królewskiej ten, który wszczyna postępowanie sądowe i wykonuje wyroki” najwyższy kapłan, posiadacz władzy świeckiej

3. Avest. Asza, aszai, Sans. rta – prawość, prawo, prawda, prawość, sprawiedliwość, porządek, ład, ład kosmiczny, postępowanie zgodne z ustanowionym prawem, harmonia, pełna wiedza, wszechwiedza, Amesza spenta Asza Wahiszta – jedna z 6 emanacji Boga

4. Avest. Wohu Manah – dobra myśl, dobre myślenie, dobry umysł, właściwe, prawidłowe myślenie, dobre myślenie z którego wynikają właściwe czyny i słowa, etyczne moralne myślenie, mądrość, wiedza/
Amesza Wohu Manah – jedna z 6 emanacji Boga

5. Avest. Chszatra – Chwała, władza, panowanie, suweren, suwerenność, dostojeństwo, pożądane panowanie, dobre właściwe panowanie, charyzma, charyzmatyczna władza, autorytet, królewskość zwycięska. Aura – aureola – nimb władzy, pomazaniec, namaszczony, posiadacz daru, mocy, moc nadprzyrodzona Amesza spenta Chszatra Wairja – jedna z 6 emanacji Boga

6. Avest. dregubjo | drigu– potrzebujący, żebrak, ubogi, bezdomny, asceta

Alternatywne tłumaczenia

1. Humbach, Elefenbein i Skjærvø tłumaczą to jako:

 1. Ponieważ sąd ma być wybrany przez świat,
  więc to jest sąd (który jest) zgodny z prawdą,
  (co ma się przekładać) na dobre uczynki na całym świecie,
 2. jest to dane Mądremu (Panu) ( Mazdāi ),
  a moc (jest przypisana) (Mądremu) Panu ( ahurāi )
 3. który ustanowiony jest jako pasterzem potrzebujących.

2. Bruno

 1. Tak jak nowy byt świata jest upragniony i wartościowy ze względu na przykład pierwszego bytu tak i jego wzór w zgodzie z Aszą
 2. Dobra myśl i akty życia należą do Mazdy, władza królewska do Ahury,
 3. którego każdy powinien ustanawiać pasterzem ubogich.
Kategorie
Bez kategorii

Nasza strona www Zaratusztrianizm co na niej znajdziecie,

Głównie tłumaczenia tekstów ksiąg zaratusztriańskich opatrzone komentarzami

Strona jest systematycznie rozbudowywana i uzupełniana. Teraz koncentrujemy się na dalszej części słownika terminów i na uzupełnianiu przetłumaczonych na Polski ksiąg Zaratusztriańskich. Tłumaczenie jest procesem, żmudnym, ale cały czas przybywa nowych przekładów. Nie posiłkujemy się istniejącym dwoma przekładami Awesty na język Polski, ponieważ pierwszy dokonany prze Pietraszewskiego w XIX w jest archaiczny i obarczony romantyczną błędną interpretacją, a drugi przekład wydany przez wydawnictwo Armoryka, jest po prostu haniebny i został już skrytykowany prze polskich i zagranicznych orientalistów. Tłumaczeń dokonujemy głównie na podstawie tekstów anglojęzycznych jednak staramy się częściowo chociaż sprawdzać ich brzmienie w starożytnym języku Awestyjskim.
Teksty Pahlawijskie są tłumaczone na język Polski po raz pierwszy w historii, poza księgą Viraza (Arda Viraz Namag). Wszystkie tłumaczenia staramy się robić jak najbardziej rzetelnie, ale siłą rzeczy napewno mogą zostać skrytykowane co do szczegółów. I każdą rzeczową i fachową uwagę przyjmiemy z pokorą i wdzięcznością.
Na pewno jednak trzon ich religijnej interpretacji jest zgodny z religią Zaratusztry, a terminy i pojęcia odzwierciedlają ich pochodzenie i przemiany historyczne. Zdajemy sobie sprawę że sposób myślenia i podejścia do wiary samych Zaratusztrian jest zupełnie odmienny niż w religiach Abrahamowych takich jak Judaizm, Chrześcijaństwo czy Islam. Dlatego staramy się obszernie tłumaczyć terminologię i dodawać przypisy i komentarze uzupełniające. Te interpretacje i objaśnienia opieramy na literaturze stricte naukowej, takich wybitnych badaczek zaratusztrianizmy jak Mary BoyceSchool of Oriental and African Studies na Uniwersytecie Londyńskim , czy Almut Hintze Uniwersytety Cambridge i School of Oriental and African Studies na Uniwersytecie Londyńskim (SOAS), oraz badaczy Prodsa Oktora SkjaervoUniwersytet Harwarda, Martina Schwartza, -– Uniwersytet Berkeley, Michaela StausbergaUniwersytet w Bergen, ale także na interpretacjach uczonych Zaratusztriańskich takich jak Mobad Kersey Antia  Universytet w Bombaju, Dastur Dr. M. N. Dhalla Uniwersytet Kolumbia, Dinshaw J. Irani, Uniwersytet w Bombaju.https://zaratusztrianizm.com/


Uszta te!