BUNDAHISZN – księga „Stworzenia”

ROZDZIAŁ 30

O naturze zmartwychwstania i przyszłej egzystencji

1. O naturze zmartwychwstania i przyszłej egzystencji mówi Objawienie, że Maszje i Maszjana, którzy wyrośli z ziemi, najpierw żywili się tylko wodą, potem roślinami, potem mlekiem, potem mięsem, i tako i człowiek, kiedy nadchodzi czas śmierci, najpierw zaprzestaje jedzenia mięsa, potem mleka, potem chleba, aż zaczym pomrze, żywi się jeno wodą.

2. Tak więc, podobnie stanie się w tysiącleciu (Saoszjanta*) Uszedarmaha, siła apetytu (az) u ludzi zmniejszy się tak że łaknąć będą ludzie jedynie świętego pokarmu i będą syci ludzie przez trzy dni i noce jakby jedzenia zjedli w nadmiarze (sirih), a to dzięki temu, że jeden tylko smak poświęconego jadła czuć będą.

3. Wtedy przestaną jeść mięso i będą jeść warzywa i mleko; potem powstrzymują się od pokarmu mlecznego i pokarmu roślinnego, a na koniec będą się żywili tylko wodą; i przez dziesięć lat, zanim przyjdzie Soszjant*, pozostaną bez jadła lecz umierać mimo to nie będą.

4. I wreszcie przybędzi Soszjant i stanie się, że przygotują (Saoszjant z Ormazdem?) wskrzeszenie zmarłych. Powiada się, że Zartoszt zapytał Ormazda: „Jak i skąd bierze się i na powrót formuje ciało, które przedtem wiatr rozniósł i woda rozniosła jego prochy (vazhid)? W jaki sposób nastąpi zmartwychwstanie?

5. Ormazd odpowiedział Zaratusztrze w ten sposób: „Kiedy przeze mnie niebo powstało z substancji rubinu, bez kolumn, na duchowej jeno podporze dalekiego światła; kiedy przeze mnie powstała ziemia, która zrodziła materialne życie, a oprócz niej nie było żadnego obrońcy tego świata; kiedy przeze mnie powstało słońce, księżyc i gwiazdy poruszają się po drogach (andarvai) ciał świetlistych; kiedy zostało stworzone przeze mnie zboże, które rozsypane na ziemi jęło rosnąć i wróciło z większym plonem; kiedy przeze mnie powstały rośliny o różnorodnych barwach; kiedy przeze mnie ogień został stworzony i umieszczony w roślinach i innych rzeczach nie spalając ich i płonąc wiecznie; kiedy przeze mnie dziecko (syn) został stworzony i ukształtowany w łonie matki, a jego struktura (piszak) każda z części skóry, paznokci, krwi, stóp, oczu, uszu i innych rzeczy została stworzona; kiedy przeze mnie stworzone zostały nogi wód, tak że odpływa w dół, zostały stworzone chmury, które niosą wodę świata i pada tam, gdzie jest cel wód; kiedy przeze mnie zostało stworzone powietrze, które dzięki sile wiatru przenosi się w mgnieniu oka, zgodnie z jego wolą, z najniższego (miejsca) do góry, a nie można go uchwycić wyciągniętą ręką; stworzenie każdego z nich było trudniejsze niż spowodowanie zmartwychwstania, ponieważ to już istniało a więc wystarczy odtworzyć z przeszłości, by znowu istniały, a kiedy powstały, nie tworzyłem przyszłości z przeszłości.

6. Zwróć uwagę, że skoro to, czego nie było, zostało następnie stworzone, dlaczego nie można ponownie stworzyć tego, co było? W owym czasie będę żądać kości od ducha ziemi, krwi od ducha wód, włosów od ducha roślin i życia od ducha ognia, ponieważ zostały im dostarczone w pierwotnym stworzeniu ”.

7. Najpierw obudzą się kości Gayomarda, potem Maszje i Maszjany, a następnie reszty ludzkości; w pięćdziesiąt siedem lat Soszjant przygotuje do zmartwychstania wszystkich umarłych i wszyscy oni powstaną; kto jest sprawiedliwy i kto jest zły, każde stworzenie ludzkie, zbudzi się w miejscu, z którego życie jego pochodzi.

8. Następnie, wszystkie materialne istoty żywe ponownie przyjmą swoje ciała i formy

9. Ze światła towarzyszącego (lewatmanowi) słońcu, połowa będzie dla Gayomarda, a połowa będzie oświecać resztę ludzi, tak aby dusza i ciało wiedziały, że to jest mój ojciec, a to jest moja matka , a to jest mój brat, a to moja żona, a to są inni z moich najbliższych krewnych.10. A w tym czasie nastąpi zgromadzenie Sadvastaran, całej ludzkości; na tym zgromadzeniu każdy ujrzy swoje dobre uczynki i swoje złe uczynki; A, na tym zgromadzeniu, zły człowiek stanie się tak widoczny jak biała owca wśród czarnych.

11. Na tym zgromadzeniu, prawego człowieka co był przyjacielem niegodziwca na świecie, bezbożny oskarżać będzie w ten sposób: „Dlaczego nie zapoznałeś mnie, będąc na świecie, z dobrymi uczynkami, w których ćwiczyłeś się? jeśli ten, który jest sprawiedliwy, nie poinformował go o tym, to będzie odczuwał wielki wstyd przed tym zgromadzeniem.

12. Następnie oddzielili się prawego od złego; a potem sprawiedliwi znajdą się Domu Pieśni w (garotman), a źli wciągnięci zostaną z powrotem do otchłani.

13. Trzy dni i noce cierpieć będą tam udręki ich ciała, I Ci będą spoglądać na szczęście prawych w Domu Pieśni w czasie tych trzech dni.

14. Jak jest napisane, że w dniu, w którym sprawiedliwy będzie oddzielany od złego, łzy każdego spłyną po jego nogach.

15. Kiedy oddzielą męża od małżonki (hambaza), brata od brata i przyjaciela od przyjaciela, wszyscy cierpieć będą za swoje czyny i płakać, sprawiedliwy z powodu złego, a bezbożny za siebie; bo może być ojciec, który jest sprawiedliwy, a syn zły, i może być brat, który jest sprawiedliwy, a drugi zły.

16. Ci, których czyny szczególne cechowało zło są przeznaczeni do odbycia największego cierpienia, tacy jak Dahak [Zohak] i Frasiyav z Tur i inni tego rodzaju, zasługujący na śmierć (marg-arjanan), podlegają cierpieniu, które nie dotknie innych ludzi; to zwie się „Męką trzech nocy”.

17. Pośród twórców odnowy wszechświata, będą też sprawiedliwi mężowie i dziewczęta Przyjdą oni z pomocą Soszjantowi. Jest napisane o nich, że żyło, piętnastu takich mężczyzn i piętnaście takich dziewcząt.

18. Gdy Goczir runie ze sfery niebieskiej na promieniu księżyca na ziemię, cierpienie ziemi przypominać będzie cierpienie owcy, gdy rzuca się na nią wilk.

19. Później ogień i aureola Chszatry stopią metal Szahriwara na wzgórzach i w górach i wyleje się on na ziemię jak rzeka.

20. Wtedy wszyscy ludzie przejdą przez tą rzekę stopionego metalu i staną się czyści; Sprawiedliwemu, wyda się, jakby ciągle chodził w ciepłym mleku; ale kiedy ktoś jest niegodziwy, wyda mu się, że chodzi nieustannie w stopionym metalu.

21. Potem, z największą miłością, wszyscy ludzie spotkają się razem, ojciec i syn, brat i przyjaciel zapytają się wzajemnie: „Gdzie byłeś przez tyle lat i jaki jaki los spotkał twoją duszę?”

22. Pierwsza dusza, która ujrzy ciało, spyta ją tymi słowami (guft).

23. Wszyscy ludzie powstaną i jednym głosem i głośno wychwalać będą Ormazda i Ameszaspentów.

24. Ormazd zakończy w tym czasie swoją pracę, a jego stworzenia staną się na nowo a uczyni to bez jego żadnego wysiłku; staną się na nowo umarli, a uczyni on .

25. Soszjanti jego towarzysze odprawią ceremonię Jasny, która ożywi zmarłych zmarłych i zabijają wołu Hadhayosh w tym Yaziszn; z tłuszczu tego wołu i białej Haomy przygotowują Ciszę i dadzą ją wszystkim ludziom, a wszyscy ludzie stają się nieśmiertelni na wieki wieków.

26. Powiadają także, że że każdy człowiek zostanie przywrócony do życia w wieku czterdziestu lat, ci, zaś którzy byli młodszy, gdy nie zmarli, przywróceni będą do życia w wieku piętnastu lat; i każdemu wrócona zostanie ich żona i dzieci; jak teraz na świecie, ale nie będą płodzone dzieci.

27. Następnie Soszjant i jego pomocnicy, na polecenie twórcy Ormazda, dadzą każdemu człowiekowi jego nagrodę i wynagrodzenie odpowiednie do jego czynów; i będzie to sprawiedliwa egzystencja wynikająca z ludzkich czynow(ait). Powiadają jeszcze, że ci co przeniesienie będą do niebios sprawiedliwych (Wahiszt), w Domu Pieśni (garothman) z woli Ormazda przyjmujmą ciało (kerp), jak sobie tego życzy; z jego pomocą nie będzie końca rozwojowi i posuwaniu się naprzód na wieki wieków

28. To także mówią, że kto nie oddawał czci (yasht) i nie wydał rozkazu getig-kharid i nie dał nikomu potrzebującemu żadnej szaty jako prawego daru, będzie w ten czas nagi i cześć oddawać będzie (yasht) Ormazdowi, a niebiańscy Święci Nieśmiertelni darują mu (w końcu) jego ubranie.

29. Potem Ohrmazd pochwyci złego ducha! Vohuman uderzy w Akomana, Ardwahiszt uderzy w Andara, Szahriwar w Savara, Spandarmad uderzy w Taromaiti, którym jest Naunghas, Hordad i Amurdad uderzą w Taireva i Zairicha. Prawdę mówiący, uderzą w źle mówiących, siejących złą mowę. Sraosza uderzy w Eszma.

30. W ten czas będą dwa potworne byty cieszące się wolnością i swobodą działania, Aryman i Az; W ten czas Ohrmazd przyjdzie na świat, jako Zaotar i Sraosza jako Raspig, i dłoniach będą trzymali święty pas Kuśti; Tak pokonani będą przez formułę Kusti Zły duch i Az. I zniszczone zostaną zasoby złego ducha i Az i staną się oni prawie bezsilni. I groza ogarnie Złego ducha i Az zaczem rzucą się oni do przejścia, otworu, przez który niegdyś uderzyli w niebiosa Ahura Mazdy, zbiegną znowu w pierwotny mrok i ciemność.

31. A Goczir spali na ten czas węża (mar) w stopionym metalu, a także smród i zanieczyszczenia, które były w otchłani Arymana spłoną we wrzącym metalu. I on (Duch otchłani i jego otchłań) staną się całkiem czyste.

32. On (Ormazd) ustanowi na nowo sklepienie niebios, a otchłań do której uciekł zły duch, (oczyszczoną) w tym płonącym metalu; przywróci światu. Krainę ciemności uczyni czystą i przywróci ją całą by świat mógł się bez granic rozszerzać; We wszechświecie z Jego woli nastąpi odrodzenie i odnowa, a świat stanie się nieśmiertelny na wieki i na wieków

33. Powiadają także, że ta ziemia stanie się pozbawioną lodu i mrozu krainą, pozbawioną urwisk równiną; nawet góra, której szczyt jest podporą mostu Czinwad, opadnie w dół i nie będzie jej, przestanie istnieć.

*Według mitu, będzie 3 Saoszjantów (zbawicieli) Uszedar, Uszedarmah i ostatni Saoszjant

Tłumaczenie z przekładu angielskiego: E. W. West, from Sacred Books of the East, volume 5, Oxford University Press, 1897.: J.K.