Jak zostać zaratusztrianinem?

dla chcących zostać wyznawcami religii Zaratusztry

Jeśli chcesz przyjąć mazdajasnę wiarę Zaratusztry. Są tego dwa aspekty: najważniejszy przyjęcie wiary tak, że głęboko uwierzysz w przekaz Awesty i zaratusztrianizm staje się Twoim sposobem na życie, drugi aspekt to formalne przyjęcie do społeczności zaratusztrian i akceptowanie jej taką jaka jest w całej swojej złożoności oraz praca nad jej udoskonaleniem, a także naprawą tam gdzie to konieczne. Musisz wiedzieć że nie ma niepraktykujących zaratusztrian, ale nie oznacza to konieczności uczestnictwa w rytuałach. Liczy się indywidualna praktyka codzienna, manthra, medytacja , kontemplacja rozważanie słów Awesty i swojego postępowania i relacji z otoczeniem. Zatem są dwa stopnie konwersji: pierwszy nauka i dialog z prowadzącym behdinem (wyznawcą) i innymi behdinami. W ramach części nauczania uczysz się modlitw i manthr podstawowych w języku awestyjskim, poznajesz historię, kosmogonię (przekaz Boga o początku świata), eschatologię (przekaz Boga o Odnowie świata na końcu obecnego świata), teologię (wiedza o religii Zaratusztry Mazdajaśnie) i etykę zaratusztriańską (nauczanie o tym moralności i co dobre, a co złe). Pytasz i uczysz się. Okres przygotowawczy trwa od kilu miesięcy do półtora roku. Nikt cię nie będzie popędzał ani nagabywał inicjatywa będzie należeć do Ciebie, zgodnie z tym wersetem Gath Zaratusztry:

Werset 2 (Ha 30,2) [o przyjęciu dobrej religii]
Posłuchajcie uszyma swymi tych porad najlepszych,
Rozważcie je osądem jasnym.
Niechaj każdy wybiera wiarę swą z tą
wyboru wolnością, którą każdy mieć musi w Wydarzeniach Wielkich.
O Wy, świadomi bądźcie przesłania mojego!

Nie nawracamy

Nam nie wolno nikogo nawracać, przyjęcie Mazdajasny to niczym nie przymuszony świadomy i przemyślany wybór. Jeśli nauka utwierdzi Cię w twojej decyzji i opanujesz niezbędną wiedzę, stajesz się Khurd Behdinem gotowym do Sedreh Puszi czyli ceremonii przyjęcia wiary-mazdajasny. Ceremonia to twoje publiczne świadome wyznanie wiary Frawarane w obecności mobada (uprawnionego kapłana z dziedzicznej linii kapłańskiej) Od tego momentu możesz powinieneś nosić sedreh (koszula rytualna), kusti (pas rytualny) i topi (czapeczka modlitewna), jesteś Behdinem czyli wyznawcą mazdajasny (religii Zaratusztry) przyjętym do społeczności zaratusztrian.

Nie nawracamy

Nam nie wolno nikogo nawracać, przyjęcie Mazdajasny to niczym nie przymuszony świadomy i przemyślany wybór. Jeśli nauka utwierdzi Cię w twojej decyzji i opanujesz niezbędną wiedzę, stajesz się Khurd Behdinem gotowym do Sedreh Puszi czyli ceremonii przyjęcia wiary-mazdajasny. Ceremonia to twoje publiczne świadome wyznanie wiary Frawarane w obecności mobada (uprawnionego kapłana z dziedzicznej linii kapłańskiej) Od tego momentu możesz powinieneś nosić sedreh (koszula rytualna), kusti (pas rytualny) i topi (czapeczka modlitewna), jesteś Behdinem czyli wyznawcą mazdajasny (religii Zaratusztry) przyjętym do społeczności zaratusztrian.
Nie nawracamy Nam nie wolno nikogo nawracać

Mazdajasna

Mazdajasna opiera się na dwóch filarach wierze i wiedzy. Mazdajasna nie kwestionuję wiedzy naukowej, a wręcz ją wspiera bo zaratusztrianin tak jak jego bóg i przyjaciel Mazda Ahura uznaje supremację ASZA Prawdy, Prawa i Porządku(ładu). W życiu kieruje się trzema zasadami Humata Huhta Chwarszta czyli Dobra myśl, Dobre słowo, Dobry uczynek (dobre pomyślane i dobrze powiedziane, dobrze uczynione).

Na nic modlitwy, medytacje i manthry jeśli twoje postępowanie mowa i uczynki są złe. Twoje myśli słowa i uczynki decydują o tym czy jesteś naprawdę zaratusztrianinem i one prowadzą cię do zbawienia, a nie sam rytuał, kontemplacja, czy medytacja albo skomplikowane ćwiczenia i praktyki. Wszelka asceza, umartwianie się celibat są w zaratusztrianizmie bardzo źle widziane i niewskazane. Nie ma klasztorów, Aśramów, Pustelni. Materia jest dobra, duch jest dobry, ciało ludzkie i jego potrzeby są dobre, świat jest dobry, choć nie idealny, a jedynie popsuty przez Angra Mainju, na szczęście nie do końca, a naszą rolą jest pomóc Bogu współdziałając z nim w naprawie, odnowie i budowie świata.

Bóg jest jedynie dobry i żadne zło nie pochodzi od odwiecznego Boga Stwórcy, który wybrał dobro – prawość, prawdę, życie, tworzenie, ład, porządek i szczęście i sam jest nimi,  lecz od jego odwiecznego przeciwnika Niszczyciela Angra Mainju który wybrał zło – bezprawie, kłamstwo, śmierć, zniszczenie, chaos i cierpienie i sam jest nimi.

Bóg jest jedynie dobry
Bóg jest jedynie dobry

To nie świecidełko

Pamiętaj też, że przyjmujesz dobrą religię nie dla tego, że ci się ona podoba jak świecidełko, czy ciasteczko w sklepie, ale dlatego, że uważasz ją za słuszną i chcesz być lepszym człowiekiem. Przyjęcie wiary mazdajasny  to początek drogi do tego by współdziałać z Bogiem nie tylko dla swojego dobra, ale i dla dobra innych. Twoim celem jest szczęście osiągnięte we współtworzeniu, z szacunkiem dla wszystkiego co dobre, z szacunkiem całego dobra świata i wszystkich istot żyjących, z szacunkiem dla ognia, ziemi, wody i powietrza, roślin, zwierząt, z szacunkiem dla dobrych kobiet i dobrych mężczyzn, którzy we wszystkim są sobie równi. I będziesz to czynił myśleniem, mówieniem i czynieniem.

Jaki zaratusztrianizm?

Trzeba jednak wiedzieć, że nie wszyscy zaratusztrianie uznają przejście na wiarę zaratusztry osoby, która nie miała rodziców zaratusztrian. Część kapłanów i wyznawców, tradycjonalistów ( głównie Parsów w Indiach) uważa, że tylko takie osoby mogą przyjąć wiarę a inni mogą postępować zgodnie z przesłaniem Zaratusztry pozostając przy swoich poglądach i religii, i w ten sposób osiągnąć zbawienie. Z kolei kapłani reformiści i część wyznawców (głownie z Iranu i diaspory) uważa, że przesłanie Zaratusztry jest skierowane do całej ludzkości. Reformiści zgadzają się na przyjęcie Mazdajasny przez osoby, których rodzice  nie byli zaratusztrianami. Wśród zaratusztrian trwa dyskusja na ten temat i nie ustalono jednego stanowiska. Stąd liczne przyjęcia wiary poza Iranem i Indiami w Europie, Ameryce, Australii i innych krajach.

Święte Księgi

Świętą Księgą wszystkich Zaratusztrian jest Awesta zawierająca słowa przekazane Zaratusztrze przez Boga. Przez prawie 4 tysiące lat część świętych tekstów została zniszczona, lub zagubiona w trakcie prześladowań Zaratusztrian. Zachowała się jednak najważniejsza cześć Bożego przekazu: Gathy Zaratusztry. I to jest bezdyskusyjnie uznawana przez wszystkich zaratusztrian podstawa naszej wiary. Pozostałe pisma były odtwarzane i napisane po śmierci Zaratusztry i mimo tego, że zawierają też słowo boże nie ma pełnej zgody co do tego, co zostało dopisane przez kapłanów, a co jest autentycznym przekazem Zaratusztry. Dlatego jedni uznają tylko Gathy, drudzy te części Awesty które są całkowicie zgodne z gathami, trzeci całą Awestę bez wyjątków. To ważna informacja ponieważ niewłaściwym jest budowanie fałszywego obrazu naszej religii. Musisz mieć tego wszystkiego świadomość, że twoje ewentualne przyjęcie wiary będzie celebrowane przez kapłanów uznających reguły reformistów w oparciu o decyzję rady mobedów Anjoman Mobedan z Iran (AMI), przyjętej w 1991 roku i podpisanej przez nieżyjącego już dastura Ardashira Azargoshaspa, która brzmi: „Musimy promować naszą religię i nie odpędzać ludzi, którzy chcą ją zaakceptować” W Polsce sedreh Puszi było dotąd przeprowadzane przez zaratusztriańską organizację Bozorg Bazgash („Wielki Powrót”) która przeprowadziła pierwszą ceremonię w Warszawie w 2018 roku.

Więcej

Jeśli chcesz poszerzyć swoje informacje na temat konwersji znajdziesz je w podanych linkach:

https://www.bozorgbazgasht.com/English-Home.html

https://zaratusztrianiepolscy.home.blog/?s=OPOWIE%C5%9A%C4%86+O+DW%C3%93CH+ZARATUSZTRIANIZMACH

https://zaratusztrianiepolscy.home.blog/2020/01/31/zaratusztrianie-i-inne-religie/

https://zaratusztrianiepolscy.home.blog/2019/08/21/jak-zostalam-zaratusztrianka/

https://zaratusztrianiepolscy.home.blog/2019/08/31/jak-zostalem-zaratusztrianinem/

Modlitwy wygłaszane podczs ceremoni
zestaw tekstów do nauki i materiały pomocnicze

 • Patet, modlitwa pokuty (kapłan w imieniu adepta)
 • Din no Kalmo, Deklaracja wiary (razem).
 • Hormuzd Khodai, przepasanie Kuśti (razem)
 • Dżasa me Awanghe Mazda, „Wyznanie wiary” (razem)
 • Tandarosti, obsypanie błogosławieństwam nowym Behdina (kapłan)
Ceremonia Sedreh Puszw Kopenhadze – nowi konwertyci europejscy

 • Patet
 • Pokuta – tekst recytowany w języku Pazand przez kapłana

  Patet (pokuta) wcale nie oznacza jedynie uzyskania przebaczenia przez powierzchowne pokajanie się. Praktykowanie Meher-Patet, oznacza Prawdomówność wobec siebie i przyznanie się, także wobec tych którym uczyniliśmy coś złego popełnienia zła, dopuszczenie do siebie głosu sumienia (Meher), szczerą chęć naprawienia szkody lub jej umniejszenia, postanowienie (Patet), by nigdy więcej nie powtarzać tego zła. Naprawianie szkody jest częścią Patet. Bez tego Patet nie istnieje. Kapłan podczas ceremonii ostani raz odmawia za nas słowa pokuty bo po sedreh Puszi nikt nie będzie brał mawet części odpowiedzialności, za nasze postępowanie, tak jak to robili kkiedyś dla nas rodzice

  link do tekstu w Pazand

  Patet Paszemani tekst kapłański

 • Din no Kalmo
 • By zdobyć przychylność Ahura Mazdy, Przyjmuję dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny I wyrzekam się tych niszczących myśli, słów i czynów, które przejawiają się przez moje ciało i duszę, w sposób doczesny lub duchowy, oraz przejawiam skruchę.

  Odrzucam je trzema słowami Niech przepadnie kłamstwo i zniszczenie! (3)

  Najbardziej prawe jest postrzeganie objawione przez Mazdę, a najbardziej słuszna jest religia (daena) Zaratusztry. „Jestem, o Mazdo, Twoim wyznawcą i będę uważał się za niego tak długo, jak tylko starczy mi sił i woli sprawiedliwości. W ten sposób, poprzez dobre myśli, będą promowane prawa życia, poprzez prawdziwe uczynki odnawiające życie, tak jak życzy sobie Mazda.”

  Chwalę Aszę jako najwyższą dobroć. On przynosi Usztę (szczęście – promienne przebudzenie). Uszta przybywa do osoby, która jest sprawiedliwa w służbie najwyższej sprawiedliwości (prawdy). Obydwaj, Pan i Przywódca zostaną wybrani ze względu na ich sprawiedliwość. Te dwie desygnacje mają miejsce poprzez dobre myśli, A czyny są podejmowane dla Mazdy (mądrze, by wspierać świat). A siła Chszatra (królestwa Ahura Mazdy) jest dla tych, którzy pomagają prawowitym, którzy są uciskani. (Dwa razy od „Obydwaj….) Asza to najwyższe dobro. On przynosi Usztę. Uszta przybywa do osoby, która jest sprawiedliwa w służbie najwyższej sprawiedliwości (prawdy). Ja, z moimi przekonaniami i wierzeniami, wybieram dla siebie wiarę w Mazdę i bycie Zaratusztrianem.

  Przyjmuję dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny. Przyjmuję „sumienie i świadomość” (deana = religia) Oraz to, by być wyznacą Mazdajasny (= wyznawca Ahura Mazdy) Który pozostawia Cię wolnym, uczy samodzielności i jest sprawiedliwy.

  Dlatego też, spośród religii, które były i które będą, Ta jest słuszna, największa, najlepsza i najwznioślejsza. Jest święta i zoroastryjska. Przypisuję wszystko co dobre Maździe. Takie jest moje uznanie dla Dobrej Religii.

  Przybądź mi na pomoc, o Mazdo! (3 razy)

  Aszem Vohu (Prawość jest najwyższym dobrem)

  Abyśmy się zjednoczyli w sile i prawości. Abyśmy się zjednoczyli w dobrych czynach i dołączyli do ludzi zasłużonych. Abyśmy byli z dala od kłamstw i kłamców. Abyśmy dołączyli do noszących kuszti (zaratusztrian) i dobrych ludzi z siedmiu kontynentów. Niech się stanie. Aszem Vohu…

  Din–no–Kalmo – tekst awestyjski

  polska transkrypcja fonetyczna

  Ksznaotra Ahurahe Mazdaao
  Humata hukszata hwarszta jazamaiide …
  Maneszni o goveszni
  o koneszni, tani o rawani,
  giti o mejno,
  ażesze hama guna wanahi,
  awaaksz o pasziman,
  pe patet hom.
  Szekaste Aariman bad. (3x)


  Razesztjaa Czistiaa
  Mazda daatyaa aszaonjaa daenayaao wanhojaa Maazda jasnoiś …
  At we staotaa aodżaai Mazda Arja
  anhczaa jawat aszaa tawaaczaa.
  isaaji czaa dataa anheusz aredat vohu mananhaa
  haitjaa warsztaam hyat wasnaa fraszo temem …


  Staomi Aszem wohu wahisztem asti… Usztaa asti… Usztaa ahmaai hjat aszāi wahisztaai Aszem…

  Jathaa ahu wairjo… Athaa ratusz aszaat-czit haczaa… Vanheusz dazdaa mananho szjaothananaam. wanheusz Mazdaai… Hszatremcza Ahuraai a jim dregubjo dadat uaastaarem.
  (2 x)

  Aszem wohu wahisztem asti… Usztaa asti… Usztaa ahmaai hjat aszāi wahisztaai Aszem
  (1 x)

  Fravaraane


  Mazdajasno ahmi
  Mazdajasno Zaratusztisz
  fravaraane aastutasczaa
  fravaretasczaa …
  Aastuje humatem mano.
  Aastuje huthtem waczo.
  Aastuje hvarsztem szjaotanem.
  Aastuje daenaam vanguuim maazdajasnim.
  Fraspaajao kezraam nizaasnai tiszem.
  ksaetva dataam Aszaonim.
  Jaahaai tinaamczaa buś jein tinaamczaa
  Mazisztaaczaa vahisztaaczaa
  sraesztaaczaa jaa aahuirisz. Zaratusztrisz …
  Ahuraai Mazdaai wispaa vohu czinahmi …
  Aeszaa asti daenadżaao Maazda jasnoisz aastuitisz.
  Dżasa me awanghe Mazdaa
  Mazdajasno ahmi Mazdajasnaa Zaratusztri… (3 x)

  Aszem wohu wahisztem asti… Usztaa asti… Usztaa ahmaai hjat aszāi wahisztaai Aszem
  (1 x)

  Hamaa zur bim
  hamaa zure hamaa aszu bim
  hamaa zure wisz kerfe bim
  ham kerfeje kerfe kaaraan bim
  dur az vanaah o wanaah kaaraan bim
  ham kerfeje baste kosztiaan
  o nikaan o vahaane haft keśvar zamin bim …
  Ata jamjaat jata aafrinaami

 • Hormazd Khodai
 • HORDAD AWESTA

  Dawcą i Panem całego Uniwersum jest Ahura Mazda
  Zło całego Wszechświata mieczem swym trzyma na dystans
  i uczyni je bezsilnym jako strażnik tego świata.
  Niech zostanie porażony i pokonany Aryman!
  I wszyscy Arymana poplecznicy:
  czarnoksiężnicy, niegodziwcy, Niegodziwi magowie, źli
  i fałszywi kapłani, tyrani, skalani złem,
  kierowani złością i nienawiścią bezbożni wrogowie,
  parający się mrocznymi czarami
  niech zostaną porażeni prze ich własne kłamstwo i pokonani!
  Niech niegodziwi władcy przestaną istnieć!
  Niech wrogowie zostaną zawstydzeni!
  Niech wrogowie przepadną i zginą.
  O Panie Ahura Mazdo! Wyrzekam się
  i powstrzymywać się będę od wszystkich skalań:
  niegodziwych myśli, które na tym świecie myślałem,
  niegodziwych słów, które wypowiedziałem,
  niegodziwych czynów, które popełniłem,
  które wydarzyły się przeze mnie
  które się wydarzyły,
  które pochodzące ode mnie
  wszystkie te skalania wymienione powyżej
  odnoszące się do myśli, słowa i czynu,
  odnoszące się do mojego ciała,
  odnoszące się do moich dusz
  odnoszące się do tego świata,
  odnoszące się do świata poza wszystkim
  tych skalań,
  O Mazdo Ahuro! Wyrzekam się
  i trzymać się będę od nich z daleka,
  i tymi trzema słowami Manaszni, Gawaszni, Kunaszni żałuję.
  Oby nastało przebaczenie i zbawienie Ahura Mazdy!
  Oby Angra Mainyu, Zły Duch, był w naszej pogardzie!
  Cokolwiek jest mądrością wykonawców
  prawe uczynki, są ponad wszystkimi innymi życzeniami.
  Chwalę sprawiedliwość.

  Tekst awestyjski

  Hormazd kodaaj ahereman awaadaszaan duur
  avaaz-daasztaar; zad szekaste baad aryman,
  devaan darujaan, jaadujaan darvandaan kjikaan karafaan sastaaraan,
  hunehaaraan aaszmohaan darvandaan duszmanaan friijaan
  zad szekaszeh baad.
  Duszpaad-aszahaan awaad-aszaan baad;
  duszmanaan satoh baad;
  duszmanaan awadaszan baad.
  Hormazd kodaji az hamā gunāh patet paszemānum,
  az harvasztiin duszmata duzuha duzvarszta,
  mem pa getii manid,
  oim goft oim kard,
  oim jast, oim buun buud ested,
  az aan gunaah manaszni
  gavaszni kunaszni,
  tanii ravaanii,
  geti minoaani,
  oke rawaksz paszemaan,
  pa see gavaszni pa patet hom. (fragment w Pazand)

  Ksznaotra ahuro mazdaao taroidite anrahe mainjeusz.
  Haitijaa varsztaam hjat vasnaa
  feraszoo-temem; staomi Aszem

  Aszem Wohu…
  Jata Ahy Wairjo…
  Aszem Wohu…

  Sedreh, kuśti, Topi – symbolika i znaczenie

  w tym miejscu następuje przepasanie kusti i wygłoszenie formuły Awestaje Kuśti przez kapłana
  (zobacz ceremonię na filmie poniżej)

 • Dżasa me Awange Mazda
 • DŻASA ME AWANHE MAZDA!
  Modlitwa błagalna, i wyznanie wiary. przybądź mi Mazdo do pomocy

  O Mazdo! Przyjdź mi z pomocą!
  O Mazdo! Przyjdź mi z pomocą!
  O Mazdo! Przyjdź mi z pomocą!
  Jestem wierny Mazdzie i jestem czcicielem Mazdy;
  wielbiąc Mazdę podążam drogą Zaratusztry,
  żarliwie wyznaję wiarę i wiara moja jest z mojej woli i chęci.
  Pochwalam to co dobrze pomyślane
  i Dobrą Myśl,Chwalę dobrze wypowiedziane słowo
  Chwalę dobrze wykonany uczynek.
  Chwalę dobrą religię

  Czczę Mazdę, która ucisza kłótnie,
  nie pokładam nadziei w orężu,
  Uświęcony jest ten,
  który wyznaje dobrą religię
  Dlatego też, spośród religii,
  które były i które będą,
  Ta jest największa,
  najlepsza i najwznioślejsza.
  Jest święta i zoroastryjska.
  Przypisuję wszystko co dobre Maździe!

  Aszem wohu wahisztem asti… Usztaa asti… Usztaa ahmaai hjat aszāi wahisztaai Aszem
  (1 x)

  Polska transkrypcja fonetyczna

  Dżasa me avanhe Mazda
  Mazdajasnoo ahmi
  mazdajasnoo Zaratusztrisz
  fravaraane astutasczaa fravaretasczaa.
  Aastuje humatem manoo,
  aastuye huhtem vaczoo,
  astujee hvarsztem szjao-thanem.
  astujee daeenaam vanhuhjim
  maazdajasnjim fraspaa-jaohedraam,
  nidhasnai-tiszem,
  kavaeet-vadathaam aszaonjim,
  jaa haaiti-namczaa,
  boszje-intinaamczaa mazisztaacza,
  vahisztaczaa,
  sraesz-taczaa, jaa Ahuuirisz zaratusztrisz.
  Ahuraai Mazdaai vispaa vohu czinahmi.
  Aeszaa asti daeenajaao
  maazdajasnooisz aastujistisz.

 • Tandarosti

 • W imię Boga, dawcy, dawcy, dobroczynnego!
  Jatha Ahu Wairjo 2x

  Niech nastanie zdrowie i długie życie, i pełna niech będzie Chwała, która daje prawość! Niech widzialn Jazatowie i niewidzialni Jazatowie i siedemiu Ameszaspentów przyjdą na tę piękną ofiarę.

  Niech ten dom będzie szczęśliwy, niech będzie błogosławiony! Niech będzie szczęście wśród ludzi wyznjących wiarę Zaratusztry Błagamy Cię, Panie, o udzielenie obecnemu władcy, całej społeczności ludzkiej i wszystkim wyznawcom Dobrej Religii, zdrowia i uczciwej opinii.

  Niech (tutaj wstawia się tytuł : Behdin/Ervad/Osta/Osti )…………. tu wymienia się osobę i ewentualnie dodaje [i jego żona (lub jej mąż) i dzieci, inne osoby…] żyją przez tysiąc lat! Niech długo będą szczęśliwe, długo zdrowi! Zachowaj ich tak, niech opiekują się tym, na co zasługują! Niech żyją i mieszkają przez wiele lat i niezliczone godziny! Sto tysięcy tysięcy błogosławieństw na nich!

  Niech rok będzie pomyślny, dzień szczęśliwy, miesiąc pomyślny we wszystkich tych latach, dniach i miesiącach!

  Niech będą przez wiele lat godni oddawania czci i odmawiania modlitw, dawania jałmużny i ofiar, będąc sprawiedliwymi. Niech mają zdrowie, aby wypełniać swoje obowiązki! Niech będą tolerancyjni, mili i dobrzy!

  Niech tak się stanie, może bardziej, niech będzie
  zgodnie z życzeniem Yazadów i Amesza Spentów!

  Aszem Wohu…

  tekst w języku Pazand

  Aszem Wohu…

  tan-daristî dêr-zîvashnî âwâyat hvareh hañgat ashahîdâr ýazdãn i mînôyãn ýazdãn i gethyãn haft amshâspañdãn myazd rôshan hamê bê-rasât.
  în dôâyãn bât, în hvahâyãn bât, hame añdar kasãn ra zartôshtî dîn shât bât, êdûn bât. ýâbârî hvadâ hvadâ-vañd[1] i âlam râ hamâ hañjaman râ

  (Wstaw tytuł 🙂 Behdin/Ervad/Osta/Osti N.[2] -râ) bâ farzañdãn[3] hazâr sâl dêr bê-dâr u shat bê-dâr u tan-darost bê-dâr u êdûn bê dâr bar sar i arzânyãn sâlhâ i bîsyâr u karanhâ i bîshumâr bâkî u pâyañde dâr sat[4] hazârãn hazâr âfrîn bât.

  sâl hvacasta bât. rôz farrohv bât mâh mubârak[5] bât. cañdin sâl cañdin rôz cañdin mâh

  bîsyâr sâl arzãnîdâr ýazashne u nyâishne u râdî u zôr barashne ashahîdâr awarê hamâ kâr u kerfehâ tan-darôstî bât nêkî bât h’ub bât.

  êdûn bât.[6] êdûntarac bât. pa ýazdãn u ameshâspañdãn kãme bât.

  CEREMONIA PRZYJĘCIA WIARY czyli SEDREH PUSZI
  (NAVJOTE u Parsów)

  Chociaż nie ma górnej granicy wieku osoby, dla której odbywa się ceremonia, w powszechnej praktyce zdarza się to zanim zaratusztriański dziewczyna lub chłopiec osiągną dojrzałość. W żadnym wypadku nie wolno robić tego dla dziecka w wieku poniżej siedmiu lat, ponieważ dziecko w tym przedziale wiekowym nie rozumie znaczenia wydarzenia. Idealnie Navjote musi być wykonane zanim dziecko osiągnie 15 rok życia (jest dyskutowane czy nie za wcześnie) W Vendidad 18.54, późniejszą ceremonię odradzano osobom powyżej 15 roku życia, ze względu na narażenie na złe wpływy. W tekstach zoroastryjskich tradycji z XII-XII wieku mówi się, o zbyt późnej ceremonii że ta grupa to kuszad davaraszni , dosłownie „biegający w niewłaściwym ubraniu”. Obecnie zwraca się szczególną uwagę na świadome przyjęcie wiary, stąd dyskusje dotyczące minimalnego wieku. Zwracano też uwagę, że ustalenie 15 roku życia jako właściwego zostało dokonane, podczas konfrontacji z chrześcijaństwem w okresie od III do V wieku naszej ery.

  SEDREH I KUSZTI

  Ceremonia jest tradycyjnym wprowadzeniem do społeczności zaratusztrian, Gdy zaratusztrianin zakłada sedreh podkoszulek i pas kuszti, nosi je do końca życia. Święte ubranie oznacza odpowiedzialność rodzicielską, jak również odpowiedzialność za tego, kto przechodzi tę ceremonię. Kiedy dziecko już nosi święte ubranie, oznacza to, że rodzice są teraz zobowiązani do moralnego i religijnego kształcenia dziecka. Jeśli dziecko popełnia nieprawy czyn, to ich obowiązkiem jest zwrócenie uwagi .Tak samo powinni je wspierać i pochwalać prawe czyny. Święty pas i koszula uczą także dziecka odpowiedzialności, ponieważ należy je rozwiązywać przed pewnymi praktykami, takimi jak modlitwa, kąpiel i przed posiłkami, i wiązać je wkrótce po zakończeniu po ich zakończeniu.

  PRZYGOTOWANIE

  Przygotowania często zaczynają się wiele lat wcześniej. Jeśli w społeczności nie ma mobada i adept nie ma rodziny zaratusztriańskiej, przygotowania prowadzi osoba po sedreh puszi jeśli andżoman ma takie uprawnienia.

  PRZYGOTOWANIE DO CEREMONI

  PODCZAS CEREMONII MUSI ZNAĆ NA PAMIĘĆ KILKA KLUCZOWYCH MODLITW PO AWESTYJSKU. PRZYGOTOWANIE ADEPTA, KTÓRY NIE POCHODZI Z RODZINY ZARATUSZTRIAŃSKIEJ PRZEBIEGA TAK SAMO JAK DZIECKA, JEGO DECYZJA MUSI BYĆ ŚWIADOMA I W PEŁNI SAMODZIELNA. ADEPT NIE MOŻE BYĆ PODDAWANY NAGABYWANIU I PRESJI DO PRZYJĘCIA WIARY PRZED ANI W TRAKCIE PRZYGOTOWAŃ. W RODZINIE ZARATUSZTRIAŃSKIEJ RODZICE POWINN DZIECKU OPOWIADAĆ I TŁUMACZYĆ W CO WIERZĄ I DLACZEGO.

  Przed ceremonią, Adept musi wykąpać się w (świętej/czystej źródlanej) wodzie. To oznacza oczyszczenie fizyczne i oczyszczenie duchowe. W pomieszczeniu na stole ceremonialnym znajduje się pełna taca ryżu, która po ceremonii zostanie przekazana kapłanowi pełniącemu obowiązki. Kwiaty są również umieszczane w pomieszczeniu, po ceremonii zostają przekazane zgromadzonym gościom. Na stole jest także taca z mieszanką orzechów, ziaren granatu, rodzynek i migdałów znajduje się tam również mleko którym adept zostanie pokropiona po ceremonii co symbolizuje dobrobyt. U Farsi poza mlekiem, posypuje się głowę zielem kolendry, lub haomy. Dodatkowym elementem jest lustro (spójrz na swoje postępowanie) wino (symbol życia i radości życia) i portret Zaratusztry.Wino spożywa się po ceremonii

  CEREMONIA

  Ceremonia jest dość zawiła, składa się z wielu recytacji, wyznania wiary i modlitwy.Podobnie jak większość rytuałów zaratusztriańskich, SEDREH PUSZI odbywa się w obecności ognia (patrz Atar). W przypadku ceremonii, która odbywa się w miejscu publicznym, ogień nie jest uświęcony i po wydarzeniu może zostać zgaszony.Sama ceremonia Navjote składa się z trzech części: Patet Paszemani, Din no Kalmo i I wprowadzenia w Sedreh i Kuszti oraz Tan Darosti. Patet Paszemani jest tradycyjną modlitwą pokuty i jest odmawiana przez kapłana w imieniu osoby inicjowanej. Sedreh jest następnie zakładana na przedramiona adepta podczas recytowania Jataa Ahu Vairio. adept recytuje następnie Din no Kalmo (recytacja przyjęcia wiary i religii zaratusztriańskiej). Z kolejną modlitwą Jataa Ahu Vairjo sedreh zostaje nałożona na adepta. Następnie kapłan stoi za Adept i rozpoczyna strofy otwierające z Jasztu Ahura Mazdy. Adept przyłącza się i modli w modlitwach Hormazd Koodai i Dżasme Avangee Mazda. Adept jest następnie sadzany i obdarowywany wieńcem z kwiatów`(zwyczaj Parsów). Następnie kapłan odmawia modlitwę Tan Darosti (błogosławieństwa i dobre życzenia), gdzie po raz pierwszy w stosunku do adepta stosuje się odpowiedni prefiks (behdin, osta lub osti) (patrz poniżej). Osoby, które jeszcze nie miały Sedreh Puszi, noszą prefiks Kuurd. Po ceremonii adept jest postrzegany jako członek społeczności zaratusztriańskiej, ponosząc odpowiedzialność za swoje dobre i złe działania. Osoby ze społeczności wyznawców są tytułowana w liturgii jako behdin, „wyznawca [dobrej] religii” W ceremonii poza świątynią mogą uczstniczyć niezaratusztriańscy goście z białym nakryciem głowy. Zwykle niezaratusztrianom wstęp do świątyń jest limitowany lub zakazany ze względu na zachowanie rytualnej czystości. W Indiach ten zakaz jest bardziej przestrzegany. modlitwy które musi znać i rozumieć adept przed ceremonią: