KHORDA AWESTA

Uzirin Gah


1. [Ku] zadowoleniu Ahura Mazdy!

Ashem Vohu (x3)

Wyznaję, że jestem czcicielem Ahura Mazdy,
wyznawcą Religii ogłoszonej przez proroka Zaratusztrę,
wyrzekającym się Dewów oraz wyznawcą prawa i nauk Pana [naszego] Ahury.


W czas świętego i nieskazitelnego Uzirina1,
dla niego nasze: uwielbienie, cześć, przebłaganie i pochwała.
Podczas tego świętego i nieskazitelnego czasu, kiedy Fradat-Wirai2 i Dakhijuma3

działają dla upodobania i przyjemności Ahura Mazdy,
dla nich nasze: uwielbienie, cześć, przebłaganie i pochwała,

2. [i] dla uwielbienia Apam Napata4 i wód stworzonych przez Ahura Mazdę
dla nich nasze: uwielbienie, cześć, przebłaganie i pochwała.


–  5Zaotar6 winien wtedy rzec: Yatha Ahu Vairyo.
– Ashavanowie7 powinni wtedy rzec: Atha Ratush Ashat Chit Hacha.

3. Wielbimy Ahura Mazdę, uświęconego Aszą
mistrza Aszy. Wychwalamy także Zaratusztrę, obdarzonego Aszą mistrza Aszy.
Oddajemy cześć Frawaszi (geniuszowi i duchowi) obdarzonego Aszą     
Świętego Zaratusztry.
Poświęcamy nasze modlitwy, obdarzonym łaską Aszy
Świętym Nieśmiertelnym8.

4. Czcimy obdarzone Aszą, dobrych, potężnych, świętych Frawaszi, materii i duchów.
Czcimy najskuteczniejszego z mistrzów, najaktywniejszego z Jazatów
i najbardziej godnego z mistrzów Aszy który najlepiej 
potrafi osiągnąć cel, jakim jest satysfakcja (i szczęście), 
 które jest uświęcone Aszą.

5. Oddajemy cześć Uzirinowi9, obdarzonego Aszą, osądzającego zgodnie z Aszą,
Oddajemy hołd Zaotarowi10, obdarzonego Aszą, osądzającego zgodnie z Aszą,
Oddajemy hołd Hawananowi11, obdarzonego Aszą, osądzającego zgodnie z Aszą,
Oddajemy hołd Atarvakhszy12, obdarzonego Aszą, osądzającego zgodnie z Aszą,
Oddajemy hołd Frabaretarowi13, obdarzonego Aszą, osądzającego zgodnie z Aszą,
Oddajemy hołd Aberecie14, obdarzonego Aszą, osądzającego zgodnie z Aszą,
Oddajemy hołd Asnatarowi15, obdarzonego Aszą, osądzającego zgodnie z Aszą,
Oddajemy hołd Rathwiszkarze16, obdarzonego Aszą, osądzającego zgodnie z Aszą,
Oddajemy hołd Sraoszwarezie17, obdarzonego Aszą, osądzającego zgodnie z Aszą,

6. Oddajemy cześć Fradat-Wirze18 i Dakhijumowi19, obdarzonych Aszą, osądzających zgodnie z Aszą,
Oddajemy cześć gwiazdom, Księżycowi i Słońcu  i wszystkim ciałom niebieskim, które roztaczają światłość,
Oddajemy cześć bezkresnemu światłu,
Oddajemy cześć wspaniałości nauk Mazdy Ahury,  które są niedolą nieprawych20.

7. Oddajemy cześć Panu Sprawiedliwości, czyniącemu  prawe i nieskalane uczynki,
Oddajemy cześć wiedzy, którą przyniósł nam Zaratusztra. [późniejszej wiedzy]21
Oddajemy cześć stworzeniu Świętego Ahura Mazdy, Władcy Ziemi, poprzez ofiarę Jasny,
W dzień i noc sławimy Pana Sprawiedliwości, który jest Władcą Świętej Ziemii.

8. Oddajemy cześć Apam Napatowi22, wielkiemu, majestatycznemu Ahurze, roztaczającego blask, posiadającego szybkie konie.
Oddajemy cześć nieskalanym wodom stworzonym przez Ahura Mazdę.

9. Oddajemy cześć tobie, O Atharze23, synu Ahura Mazdy, obdarzonemu Ashą, osądzającemu zgodnie z Ashą.
Oddajemy cześć tej Baresmie24, która razem z kapłanem i świętym pasem rozprzestrzenia Ashę.
Oddajemy cześć Apam Napatowi25, Neryosandze26 i walecznemu Jazacie Damiemu Upanamie27.
Oddajemy cześć duszom zmarłych, Frawaszi obdarzonych Aszą.

10. Wielbimy wielkiego Pana, którym jest Ahura Mazda, najdoskonalszego w Aszy.
Oddajemy cześć wszystkim naukom Zaratustry,
Oddajemy cześć wszystkim dobrym uczynkom, tym dokonanym i tym, które dokonane być mają.

28Zaiste Ahura Mazda zna lepiej każdą osobę wśród mężczyzn i kobiet
za ich  pobożność.
Oddajemy cześć wszystkim takim mężczyznom i kobietom.


Yatha Ahu Vairyo (x2)

11. Wielbię cześć, chwałę, żywość i moc Apam Napata29, wielkiego Pana wód, stworzonych przez Ahura Mazdę.

Ashem Vohu

(Ahmai Raeshcha; Hazangrem; Jasa me Avanghe Mazda; Kerfeh Mozd)30

Tłumaczenie Jakub Tomczak

PRZYPISY

1. Uzirin – Jazat; przewodzi czwartemu czuwaniu modlitewnemu; nazwa czwartego czuwania modlitewnego (gah) każdego dnia (od 15:00 do zachodu Śłońca )
2. Fradat-Vira – Jazat; czuwający w czasię odpoczynku ludzi po pracy, odpowiedzialny za rozwój istot ludzkich. Zobacz także przyp. Dakhijuma

3. Dakhijuma = kraj, kraina – termin sporny niejednoznaczny
A. Jazat; patron kraju/regionu/krainy/ziemi. Tradycja Awestyjska odnotowuje termin dakhijuma, który był wcześniej, w mazdaizmie, imieniem imieniem bóstwa ziemi.*

 • Dakhijuma to jeden pięciu „Mistrzów Czasu” związanych z pięcioma Ratu, „Mistrzami duchowymi”. W Uzeirin Gah Fradat-Wira to Jazat odpowiedzialny za rozwój istot ludzkich współdziała z „Dakhijumą”, władcą ziemi. Godna uwagi cecha tych powiązanych ze sobą bytów to zwiększający się zakres ich władzy i uprawnień opiekuńczych. Ta Piątka to: Jazatowie; 1. domu, 2. osady/miasta/wsi, 3. prowincji, 4. kraju/ziemi, a wreszcie 5. Mistrz Religii; nauczyciela świata/ziemi identyfikowany z Zaratusztrą. Ta sukcesja symbolizuje również stopnie, według których człowiek jako istota może wzrastać dzięki pełnej miłości służbie przechodząc przez kolejne koncentryczne kręgi pożytecznego działania, aż do etapu „Najświętszego” Zaratusztry”, którego miłość obejmuje całą ludzkość (całą ziemię).
 • *HIPOTEZA ZAPOMNIANYCH BÓSTW W RYTUALE JASNY:
  Podczas rytuału przywoływane są imiona Jazatów – Asnja, mistrz Aszy, Sawanghi i Wisija, dalej Frdat-Faszu i Zangtuma, Frdat Wira i Dakhjuma oraz Aibigija, dalsze wersety wspominają Berejija i Namanija. Powyższe nazwy są związane z pięcioma gahami, ponieważ są one wymienione w tekście (i odpowiednio recytowane) obok wzmianki o gahach. Następnie wracamy do znanego miejsca ze wzmianką o Sraoszy i Rasznu i Arsztadzie, wzmianka o przywoływaniu gahambarów, W przywoływanie trzydziestu trzech mistrzów Aszy chodzi prawdopodobnie o 33 Jazatów. Ponieważ recytuje się ich imiona w Jaśnie razem z gahami, możemy powiedzieć, że rządzą oni sekwencjami każdego 24 godzinnego dnia i nocy. Według tej teorii to recytacja imion dawnych bóstw opiekuńczych pełnej doby.
 • Teorie wedyjskie (przytaczam raczej jako ciekawostę z powodu dużej ich niespójności):
 • C. Niektórzy uważają że słowo Dakhijuma ma odpowiednik w sanskryckim Dasiju w sanskrycie dasa („sługa”) , tubylczy lud w Indiach, który został napotkany przez ludy indoeuropejskie, które wkroczyły do ​​północnych Indii około 1500 PNE . Został on opisany przez Indoeuropejczyków jako ciemnoskóry lud mówiący chrapliwym/prymitywnym językiem, który czcił fallusa.  Dasyu żyli w ufortyfikowanych osadach, z których wyruszały ich wojska. Niektórzy zachodni uczeni, uważają, że ta nazwa wywodzi się od fallicznego symbolu; inni utrzymują, że ten opis dasyu mógł odnosić się do ich praktyk seksualnych.
 • D. Według innej teorii w interpretatorów sanskrytu w Aweście Dakhijumowie byli uważani za szanowanych mieszkańców niektórych górzystych regionów, z kasty kupców i bankierów, którzy stali się jednymi z pierwszych zwolenników Zaratusztry.
 • E. Według kolejnej hipotezy Zaratusztra był Dakhijuma Raghi, terytorium pomiędzy rzekami Kabul i Kurrum w północno-zachodniej prowincji przygranicznej. Był zarówno arcykapłanem, jak i władcą „Dakhiju” (wedyjskiego Dasyu).

4. Apam Napat – Jazat; opiekun wody; „Wysoki, który jest Synem Wód” (Zatspram 3,18); rozprowadzający wodę ze zbiorników (morza) do wszystkich ziem, chroniący stworzenia przed wzburzonymi falami podczas przeprawy przez morze; czuwający nad Chwareną

(Bundahiszn 26,91); obok Mazdy i Mithry jest tytułowany „Panem” (avest. Ahura) – jest to pozostałość po wspólnej religi indo-irańskiej

5. Ta część to instrukcja dla mobadów sprawujących rytuał: Mobad siedzący naprzeciwko Zaotara,

zwraca się do niego tak: „Yathã Ahu Vãiryõzaotã frã me mrute”, sugerując, że Zaotar może wyjaśnić mu doskonałość „Yathã Ahu Vãiryõ” i Religii Zaratusztry. Zaotar odpowiada i wyjaśnia.

Rãspi(kapłan asystujący) po pełnym zrozumieniu doskonałości i zrozumieniu istoty Religii Zaratusztry wprowadza ją w życie i wyjaśnia innym”.

SłowaYathãAhuVairyõZaotã (…)vidhvaomraotu, które recytuje się w każdym Niyãyesh,GãhiYashtpo „fravarãnemazdayasnõ”, zostały zapożyczone z Jasny.

6. Zaotar – kapłan; kapłan pełniący obowiązki; przewodzący (wół); odprawiający główną ceremonię
7. Aszawan – kapłan obdarzony Ashą, uświęcony przez Ashę także wyznawca nauk Zaratusztry (wierny postępijący zgodnie z Aszą)
8. Amesza Spentom
9. Patrz – przyp. nr 1
10. Patrz – przyp. nr 6
11. Hawanan – kapłan; przygotowujący Haomę, sprawujący ceremonię
12. Atharwaksza – kapłan; jego zadaniem jest podtrzymywać ogień
13. Frabaretar – kapłan; przynosi Zaotarowi narzędzia i inne przedmioty wymagane do przeprowadzenia obrzędów
14. Abereta – kapłan; dostarcza wodę wykorzystywaną w ceremoniach i używaną do celów oczyszczających
15. Asnatar – kapłan; oczyszcza zbrukane osoby oraz naczynia używane w obrzędach
16. athwiszkara – kapłan; wykonuje wszystkie czynności pomocnicze, takie jak dostosowanie odpowiednich narzędzi ceremonialnych oraz układanie ich w należytym porządku
17. Sraoszwareza – kapłan; w jego obecności osoba zbrukana[”grzesznik”] wyznaje swoje przewinienia i zadośćuczynia [„odpokutowuje”] za nie; posiada narzędzia, swego rodzaju „broń” przeciwko demonom, aby przepędzać je w czasie ceremonii; czuwa nad dyscypliną
18. Patrz – przyp. nr 2
19. Patrz – przyp. nr 3
20. Zobacz Visperad 18, werset nr 2 oraz Yasna Ha 45, werset nr 7.
21. Innymi słowy – oddajemy cześć naukom Zaratusztry objawionych przez Ahura Mazdę, poźniejszym w porównaniu do religii Poryotkeshów, która obowiązywała i rozkwitała wcześniej
22. Patrz przyp. 4
23. Athar – ogień; Jazat; patron ognia; w Aweście Athar jest nazywany synem Ahura Mazdy, ze względu na to, że jest najdoskonalszym tworem Mazdy
24. Baresma – przedmiot rytualny, który pełni ważną rolę w praktykach religijnych, stanowi łącznik między światem materialnym (getig) a duchowym (menog); pierwotnie gałązki roślinne, współcześnie używa się częściej jej symbolicznej formy w postaci wiązki cienkich metalowych prętów
25. Patrz przyp. 4
26. Nerijosang – Jazat; posłaniec Ahura Mazdy, związany z modlitwą; również imię jednego z ogni
27. Dami Upanama – Jazat; patron mądrości
28. Manthra Jenghe Hatam
29. Patrz przyp. 4
30. Modlitwy, które należy odmówić bezpośrednio po skończeniu tejże

 1. (Księga wspólnej modlitwy)
 2. GAHY – modlitwy – MANTHRY obejmujące określoną porę dnia
 3. JASZTY – HYMNY DO AHURA MAZDY, AMESZA SPENTÓW I JAZATÓW
 4. SIROZA (Dedykacje na trzydzieści dni miesiąca)
 5. AFRIGAN (MODLITWY BŁOGOSŁAWIĄCE)
 6. Jasa Me Avanghe Mazda
 7. Ahmai Raeszcza
 8. Hazanghrem
 9. Kerfeh Mozd
 10. Hymn. Kem Na Mazda – Manthra Obronna: Awesta/Khorda Awesta
  1. 1. Kem Na Mazda
  2. 2. Ke verethrem-ja:
  3. 3. Pata-no:
 11. Wyjaśnienia pojęć
 12. GAHY – MODLITWY NA KAŻDĄ PORĘ DNIA
 13. Rapithwan Gah
 14. PRZYPISY
 15. Uzirin Gah
 16. PRZYPISY
 17. HORDAD AWESTA SIROZA PIERWSZA – MODLITWA WYLICZAJĄCA ŚWIĘTE BYTY przewodniczące 30 dniom miesiąca.
  1. Zwracam się ku:
 18. HOSZBAM 
 19. PATET PASZEMANI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s