Gatha Ahunawaiti

Jasna, Gatha Ahunawaiti Oracja
w HA 30

ZARATUSZTRA OGŁASZA SWOJE PRZESŁANIE.

komentarz 1.

Ludzie przybywali z bliska i z daleka, aby usłyszeć przesłanie Zaratusztry. Prorok-poeta już na wstępie swojej pieśni powiedział, że nie przyszedł by wzbudzić strach w sercach ludzi, ale przynieść im radość i właściwe zrozumienie. Był jednym z tych wspaniałych ludzi niosących dobre wiadomości, którzy nie każą wyrzekać się czegoś i nakłaniają do porzucenia świata doczesnego, ascezy i wyrzeczenia. Niósł wiadomości o miłości do świata, a nie potrzebie porzucenia go i wycofania się z normalnego życia. Zaratusztra przekazał wiadomość, że chce, abyśmy żyli produktywnym, pełnym radości życiem na świecie i przynosili radość innym. Mówi nam, że ten świat jest przemieszany i składa się z bytów i istnień dobrych i złych. Objawia co było na samym początku, w sferze mentalnej i duchowej. Mówi o tym, że Duch Dobra i duch Zła współistnieją jako dwie przeciwstawne zasady rzeczywistości, a my musimy to pojąć rozumem by móc dokonać właściwego wyboru wyboru. Ale nie pod przymusem, czy z lęku, ale świadomie i rozważnie z pełną wolnością wyboru bowiem jest to rzecz wielka. Od tego zależy szczęście nasze i innych i podstawowy wybór naszego własnego działania.. Dlatego dla Prawdy, a ze względu na nasze własne szczęście prosi nas o to właściwy wybór. Aby być dobrym, a nie złym. Stojąc przed świętością ognia symbolu Boga i jego ciepłej świetlistej dobroci, zwraca się do swoich słuchaczy.

Gatha Ahunavaiti – HA 30

Werset 1 (Ha 30,1) [Przesłanie dla mądrych i poszukujących prawdy]

O wy, przybyliście w poszukiwaniu mądrości,
O to co wam teraz ogłoszę,
Przekaże wam przesłanie Mądrego Pana Stwórcy,
Przekażę wam także hymny do Ahury
I rzecz o ofierze Dobrego Umysłu,
Odwieczną świętą Prawdę i wspaniałą wizję
Niebiańskich Świateł osiągalnych
Dzięki stałości i cierpliwości w Prawdzi
e.

Werset 2 (Ha 30,2) [o przyjęciu dobrej religii]

A więc nadstawcie uszu by wysłuchać najlepszych z rad,
Rozważcie je z oświeconym osądem.
Niech każdy wybierze swoje wyznanie z tą
Wolnością wyboru, którą każdy musi mieć podczas wielkich wydarzeń.
O wy, Przebudźcie się na to co głoszę

Werset 3 (Ha 30,3) [Początek uniwersum i właściwy wybór]

Na początku były dwa pierwotne duchy,
Bliźnięta impulsywnie działające
Dobro i Zło,
W myślach, słowach i czynach.
Między tymi dwoma niech mądry wybierze dobrze.
Bądź dobry, a nie zły!

Werset 4 (Ha 30,4)  [O Duchach Bliźniaczych i powstaniu zasad uniwersum, Najwyższa świadomość i najgorsze bytowanie]

A kiedy  się spotkały te Bliźniacze Duchy,
jeden stanowił Życie i drugi zaś i stanowił przeciwieństwo Życia;.
I tak będzie, aż świat powołany przez to spotkanie będzie trwał.
Najgorsze bytowanie będzie udziałem wyznawców zła,
A stan Najwyższej Świadomości będzie nagrodą prawych
.

Komentarz 2.

Tutaj Zaratusztra opowiada o pierwotnym wyborze sposobu działania przez oba Byty Bliźniacze. Pierwszy akt wyboru ustanawia rzeczywistość, która odtąd będzie istotą świata świata dobro z jednej i niegodziwość z drugiej – dwie przeciwstawne zasady. Jeden byt, chętnie wybiera i przyjmuje niewłaściwą zasadę bowiem prawda wydaje się mu niewłaściwa i nieskuteczna, z konieczności wybiera więc najgorsze działania. Drugi odrzuca kłamstwo i wybiera prawdę i dobro, dla niego jest to wybór trudniejszy, ale wybiera cały świat, jego dobro i piękno, zatem jemu dane są najlepsze działania.

Podobnie jest z tym, kto tutaj dokonuje wyboru świecie przemieszanym. Jemu dane są niebiosa z ich pięknem i światłami odziane szatą dobroci. Natura śpiewa mu o dobrobycie i życzliwość, a swoje dobre uczynki wykonuje zgodnie z planem Stwórcy z wiarą w prawdę i słuszność. Prawdziwe życie w sprawiedliwości to taki wybór, gdzie człowiek dokonuje swych czynów, nie w oczekiwanie nagrody, ale z doskonałą wiarą w ich wewnętrzną wartość. Prawda i prawość wystarcza sama w sobie i nie wymaga uzasadnienia. Taki człowiek jest dobry, ponieważ słuszne i właściwe jest być dobrym.

Werset 5 (Ha 30,5) [Pierwotny wybór Ahura Mazdy i Angra Mainju i jego konsekwencje]

I tak te Duchy Bliźniacze dokonały wyboru,
Duch otchłani wybrał najgorsze Zło,
Zaś pełen łaski Duch Dobra,
Odziany w diamentową opokę niebios,
Wybrał Prawdę i cnotę,
Tacy będą ci, którzy zechcą usłuchać Ahura Mazdy
I wybiorą prawe czyny, dokonane z wiarą w Prawdę.

Komentarz 3.

Następnie, prorok mówi, że jeśli ktoś decyduje się to zrobić złe rzeczy, czyni to ponieważ myli się w swoim osądzie i daje się zwieść wierząc, że jest to dla niego bardziej opłacalna i skuteczna droga. Gdy taka decyzja została podjęta, może być zgubiony bowiem najgorszy umysł, a nie życzliwy umysł staje się jego przewodnikiem, a oszustwo i zniszczenie stają się jego ostatecznym celem.

Werset 6 (Ha 30,6) [pierwotne zwiedzenie i jego skutki]

Pierwsi czciciele Dewów nie nie umieli rozróżnić tych Duchów właściwie.
Bowiem Kłamstwo do nich przybyło gdy podejmowali decyzję
I tak zwiedzeni wybrali wolę Najgorszego umysłu.
I wspólnie z e Złym Duchem i dewami rzucili się razem na twory Mazdy,

By Życie, i świat, zniszczyć przemocą.

Komentarz 4.

Cuż więc należy czynić gdy znajdziemy się między niegodziwcami, którzy dokonują złego wybóru, co czyni dobro słusznym? Zaratusztra powiedział, że Prawda daje nam siłę, że Dobry Umysł daje nam prawo, i siłę i możność jej użycia. Po raz kolejny zapewnia nas, że ludzkość nie została opuszczona bez wskazówek i pomocy. Atrybuty (emanacje) Boga jakimi są prawda, mądrość dobrego umysłu, świętość oraz Moc i co nie mniej ważne, Życzliwość, Miłość i Współodczuwanie pomagają tym, którzy dokonali właściwego wyboru. I rzeczywiście, w dniu poprzedzającym próbę, te same atrybuty pomogą dokonanie właściwego wyboru, aby osiągnąć oczekiwaną nagrodę.

Werset 7 (Ha 30,7) [Pocieszenie, wskazówki działania i wyborów człowieka]

Lecz wtedy by ratować życie objawił Ahura Mazda swe duchy zbrojne w dobro
i przybyli zeń święci Nieśmiertelni,
Duch Życzliwości i Miłości (Spenta Armaiti) ,
I Duch Myśli Prawej i Prawdy (Asza Wahiszta).
Razem z Duchem Świętej Mocy (Chszatra Wairja),
i Myślą Dobrą (Vohu Manah),
Także po to by każda dusza, co będzie przez tę próbę Prawdy przechodzić,
Wybrała ciebie i została z tobą o Panie!

Werset 8 (Ha 30,7) [los dobrych bytów]

A gdy nadejdą czasy ostateczne, nadejdzie ostateczna kara dla drudżawan ,
Potem z Twej woli, Twój dobry umysł ustanowi Królestwo Niebios
dla tych, co Nieprawdę oddają w ręce Prawdy
.

Komentarz 5.

I tak prorok modli się za siebie, za wszystkich swoich słuchaczy i za prawdę, za całą ludzkość, abyśmy byli jak ci, którzy tworzą i dążą do doskonałości świata. Nadchodzi bowiem dzień, kiedy wszystko jest co nieprawdą znika, a prawda zwycięża; i zbiera się tych, które cieszą się dobrą sławą w pięknym miejscu Dobrego Rozumu i Prawdy.

Werset 9 (Ha 30,9) [o doskonaleniu przez Prawdę i Mądrość]

Obyśmy więc byli podobni do tych, którzy sprawiają,
że świat się doskonali i zmierza ku doskonałości;
Niech Mazda i wszystkie stworzone przezeń Boskie Duchy wspomagają nas
I kierują naszymi wysiłkami poprzez Prawdę;
Bo myślący człowiek przebywa tam, gdzie Mądrość as swój dom.

Werset 10 (Ha 30.10) [proroctwo końca walki ze złem]

A przyjdzie na koniec cios niszczący was Drudżawan;
Podczas gdy ci co stali się Aszawanami
Zostaną przyjęci w obiecanej im siedzibie,
Błogosławionej siedzibie Mądrego Pana,
Gdzie mieszka  Dobrca Myśl i Prawda.

Komentarz 6.

Zaratusztra objawia, że prędzej czy później podmuch zniszczenia dosięgnie nieprawdę, ale nie jest to kara wymierzona przez boga, ale naturalny skutek kumulacji nieprawdy kiedy coś budowanego na fałszu i niegodziwości wali się w końcu jak domek z kart. To jak użycie w miejsce dobrych materiałów do budowy domu, produktów podrobionych i fałszywych udających wytrzymałe. Taki dom musi runąć, taka jest cena próby oszukania rzeczywistości.

Takie jest jego objawienie byśmy przyjęli takie zobowiązanie prowadzące do naszego oświecenia, ale Zaratusztra prosi nas, abyśmy wybrali po oświeceniu refleksję jako podstawowy akt wiary religijnej. Oświecenie wiarą jest dopiero pierwszym krokiem ku Odnowie Świata

Werset 11 (Ha 30.11) [wezwanie do rozważenia objawienia i kryteria zbawienia]

O wy, śmiertelnicy, zapamiętajcie te wskazówki,
Przykazania, które Mądry Pan dał dla ziszczenia szczęścia i bólu :
Długie cierpienie dla sprawców zła, a rozkosz i szczęście
Dla stronnika Prawdy,
Światłość zbawienia dla Cnotliwego na zawsze

HA 30. tekst awestyjski

1,

at tâ vaxshyâ isheñtô ýâ mazdâthâ hyatcît vîdushê staotâcâ ahurâi ýesnyâcâ vanghêush mananghô humãzdrâ ashâ ýecâ ýâ raocêbîsh daresatâ urvâzâ. 

2.

sraotâ gêushâish vahishtâ avaênatâ sûcâ mananghâ âvarenå vîcithahyâ narêm narem hvah’yâi tanuyê parâ mazê ýånghô ahmâi nê sazdyâi baodañtô paitî. 

3.

at tâ mainyû pouruyê ýâ ýêmâ hvafenâ asrvâtem manahicâ vacahicâ shyaothanôi hî vahyô akemcâ åscâ hudånghô eresh vîshyâtâ nôit duzhdånghô. 

4.

atcâ hyat tâ hêm mainyû jasaêtem paourvîm dazdê gaêmcâ ajyâitîmcâ ýathâcâ anghat apêmem anghush acishtô dregvatãm at ashâunê vahishtem manô. 

5.

ayå manivå varatâ ýê dregvå acishtâ verezyô ashem mainyush spênishtô ýê xraozhdishtêñg asênô vastê ýaêcâ xshnaoshen ahurem haithyâish shyaothanâish fraoret mazdãm. 

6.

ayå nôit eresh vîshyâtâ daêvâcinâ hyat îsh â-debaomâ peresmanêñg upâ-jasat hyat verenâtâ acishtem manô, at aêshemem hêñdvâreñtâ ýâ bãnayen ahûm maretânô. 

7.

ahmâicâ xshathrâ jasat mananghâ vohû ashâcâ dà at kehrpêm utayûitîsh dadât ârmaitish ãnmâ aêshãm tôi â anghat ýathâ ayanghâ âdânâish pouruyô. 

8.

atcâ ýadâ aêshãm kaênâ jamaitî aênanghãm at mazdâ taibyô xshathrem vohû mananghâ vôivîdâitî aêibyô sastê ahurâ ýôi ashâi daden zastayô drujem. 

9.

atcâ tôi vaêm h’yâmâ ýôi îm ferashêm kerenâun ahûm, mazdåscâ ahurånghô â-môyastrâ baranâ ashâcâ hyat hathrâ manå bavat ýathrâ cistish anghat maêthâ. 

10.

adâ-zî avâ drûjô avô bavaitî skeñdô spayathrahyâ at asishtâ ýaojañtê â-hushitôish vanghêush mananghô mazdå ashah’yâcâ ýôi zazeñtî vanghâu sravahî. 

11.

hyat tâ urvâtâ sashathâ ýâ mazdå dadât mashyånghô hvîticâ êneitî hyatcâ daregêm dregvôdebyô rashô savacâ ashavabyô at aipî tâish anghaitî ushtâ! 

Komentarze są oparte na analizie D. J. Iraniego i uzupełnione fragmentami zaczerpniętymi z wielu innych źródeł.

 1. źródła 
 2. Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 28
 3. Jasna, Gatha Ahunawaiti HA 29
 4. Komentarz do Ha 29;
 5. Jasna, Gatha Ahunawaiti Oracja w HA 30
 6. komentarz 1.
 7. Komentarz 2.
 8. Komentarz 3.
 9. Komentarz 4.
 10. Komentarz 5.
 11. Komentarz 6.
  1. HA 30. tekst awestyjski
 12. Jasna, Gatha Ahunawaiti Ha 31
 13. Komentarz; 
 14. Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 32
 15. Kmentarz i wyjaśnienia do wersu 8
 16. Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 33.

Jasna, Gatha Ahunawaiti Ha 31
ciąg dalszy na następnej stronie